Datums: 23.11.2021 Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana par tēmu “Dzīves vide un Daba"


Ar aktīvu sabiedrības līdzdalību ir izstrādāti un sabiedriskajai apspriešanai nodoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumenti:

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam,

2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022. - 2027. gadam,

3. Liepājas valstspilsētas  un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

              Sabiedriskā apspriešana ilgst no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. Tās ietvaros Dienvidkurzemes novadā tiek rīkotas astoņas dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes, katrā sanāksmē izskatot atsevišķu tēmu.

22. novembrī, notika pirmā no astoņām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, kas tika veltīta dzīves vides un dabas jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 100 dalībnieku. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji dalībniekus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Dzīves vide un Daba" investīciju projektiem un darbībām. Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas 185 darbības un projekti, kas ir sagrupēti astoņos uzdevumos: komunālā infrastruktūra, meliorācijas sistēma, atkritumu apsaimniekošana, nekustamais īpašums, dabas vērtības, ārtelpa, klimata pārmaiņas un sabiedrības izglītošana. Viss plānā ietvertais ir vērsts uz ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību, saudzējot novada vērtības, vienlaikus domājot par iedzīvotājiem labvēlīgu un patīkamu dzīves vidi. Lai to sasniegtu, indikatīvais investīciju apjoms septiņu gadu periodā ir 69,3 milj. eiro.

      Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 26. novembrī, plkst.17.30 par tēmu “Sabiedrības veselība”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite - https://us02web.zoom.us/j/82800901461.

 

      Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājas lapās.