Dzimtsarakstu nodaļa

INFORMĀCIJAI 

Nīcas novada dzimtsarakstu nodaļa 2021.gada 31.oktobrī beigusi darbību.

Turpmāk dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus Nīcas pagastā sniegs Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Sandra VĪTOLA. Tālrunis uzziņām 29143718.  

Klātienē pieņem tikai iepriekš piesakoties un ar sadarbspējīgu sertifikātu (ārkārtas situācijas laikā).


Reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Tuvākās dzimtsarakstu nodaļas:

 

Pirms vizītes, iepriekš sazināties ar konkrēto dzimtsarakstu nodaļu.        


Pakalpojumi

Bērna dzimšana

Bērna dzimšana reģistrācijai  nepieciešamie  dokumenti:

 • vecāku pases,
 • izziņa no  slimnīcas/dzemdību nama par  bērna dzimšanu,
 • vēlama vecāku laulības  apliecība

Ja  bērna vecāki nesastāv  laulībā, viņi  iesniedz iesniegumu  paternitātes  atzīšanai. Iesniegumu aizpilda  dzimtsarakstu  nodaļā, klātesot  abiem  bērna  vecākiem.

Ja  bērna  vecāki   sastāv  laulībā,  bērna dzimšanu  var  reģistrēt  arī  viens  no  vecākiem.

Bērna dzimšanu reģistrē viena  mēneša  laikā  pēc  bērna  dzimšanas.

Nīcas novada dome  izmaksā  vienreizēju  pabalstu 300 EUR  apmērā,  ja bērna dzimšanas  brīdī   Nīcas  novadā dzīvesvietu deklarējuši  abi vecāki.  Ja  dzīvesvietu  Nīcas  novadā  deklarējis  viens  no  vecākiem – pabalsts  ir  150 EUR ( skatīt Saistošos  noteikumus  Nr. 9 ‘’Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’).

Par  bērna  dzimšanas  reģistrāciju  nav  jāmaksā.


Dzimtsaraksts

 Laulību reģistrācija

Ar 2018. gada 1. jūniju pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski,  nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kur vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs

Laulību reģistrācijai  nepieciešamie dokumenti:

 • pases,
 • ja laulību  noslēdz  atkārtoti,  vēlams  dokuments  par  iepriekšējās  laulības  izbeigšanos (dokuments  par  šķiršanos, bijušā  laulātā   miršanu),
 • ziņas par  laulību  lieciniekiem

Iesniegumu  par  vēlēšanos  noslēgt  laulību  aizpilda  dzimtsarakstu  nodaļā, klātesot   līgavai  un līgavainim.

Laulību reģistrē (noslēdz) 1 mēnesi  pēc  iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, bet  ne vēlāk kā  6 mēnešus, skaitot  no iesnieguma  iesniegšanas  brīža.

Laulību reģistrācijas  telpas  ir Nīcas pagastā, administratīvās ēkas 3. stāvā,  un Otaņķu pagastā, pagastmājas 2. stāvā.

Ja  laulību  vēlas  noslēgt  pie  mācītāja,  iesniegums  par   vēlēšanos  noslēgt  laulību   jāiesniedz  dzimtsarakstu  nodaļā. Dzimtsarakstu  nodaļa  pieņem  iesniegumu, ziņas  pārbauda Iedzīvotāju  reģistrā  un  laulājamiem izsniedz  izziņu  par  laulību  noslēgšanai  nepieciešamo dokumentu  pārbaudi. Tālāk  laulību   noslēgšanu  kārto  ar  konkrēto  mācītāju.

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu

Maksa par laulību ceremoniju
 


Miršanas fakta reģistrēšana

Miršanas fakta reģistrācijai  nepieciešamie  dokumenti:

 • ārstniecības iestādes/ ģimenes ārsta izdota  apliecība par  miršanas  faktu  un nāves  cēloni,
 • mirušās personas  pase  vai ID karte

Personai, kura veic  apbedīšanu, Nīcas  novada  dome izmaksā  pabalstu 100 EUR   apmērā, ja  mirušās  personas  pēdējā  deklarētā  dzīvesvieta ir bijusi Nīcas  novadā.

Informāciju  par  kapsētu pārziņiem vai citiem  ar  apbedīšanu saistītiem  jautājumiem var saņemt pie Nīcas  novada kapsētu pārrauga Andreja GESLERA, telefons 25749423.  

Pērļu kapsētas kapličas izmantošana, arī  bēru piederumu (svečturi, vāzes, dvieļi, u.c.) izmantošanas  ir bez maksas.

Pakalpojumu  bēru  gadījumā sniedz:

 • SIA Rainar,  SPIRĢA  apbedīšanas  birojs, Kuršu  25,  telefons  63424868,  diennakts: mob. 29252635 vai 28148178,
 • Liepājas kapsētu pārvalde  - K.Zāles  laukumā 6,  telefons (diennakts) 63424533
 • SIA "Liepājas apbedīšanas  birojs", Vaiņodes ielā 15, telefons 29805022, diennakts   29187599 vai 22387786

Kapsētu pārziņi


Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa  notiek, pamatojoties uz  attiecīga likuma  normām.

Ja vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai  ierakstu par  tautību,  persona dzimtsarakstu  nodaļā  aizpilda  iesniegumu ar pamatotu  norādi par maiņas iemeslu. Iesniegumam  pievienot  1(vienu)  foto 3 x 4 cm un samaksā valsts  nodevu  71.14 EUR.

Atļauju vārda, uzvārda vai tautības ieraksta  maiņai izsniedz Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departaments 1 mēneša laikā no personas iesnieguma un tam pievienoto  dokumentu saņemšanas.

Ar 2017. gada 1. jūliju stājās spēkā grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā par personas koda piešķiršanu. Par personas koda piešķiršanu

 Informāciju par civilstāvokļa  aktu jautājumiem  var skatīt portālā www.latvija.lv  un Tieslietu  ministrijas  mājas  lapā www.tm.gov.lv/pakalpojumi