13.10.2021.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Atvasaras”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Atvasaras”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.6498 002 0160, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0160 0,27 ha platībā, uz kura atrodas viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0160 001 68,2 mplatībā.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 Izsole notiks 2021.gada 10.novembrī plkst. 11.20, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā iekļautās Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 08.novembrim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 7403 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 740,30 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020 vai jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.         

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29472063.

IZSOLES NOTEIKUMI


13.10.2021.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Strauti”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Strauti”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6446 002 0056, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051 0,7867 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

 Izsole notiks 2021.gada 10.novembrī plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā iekļautās Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 08.novembrim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 2645 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 264,50 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020 vai jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.         

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

IZSOLES NOTEIKUMI


13.10.2021.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Krustceles”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6446 003 0187, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0186 2,35 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

 Izsole notiks 2021.gada 10.novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā iekļautās Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 08.novembrim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 8905 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 890,50 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020 vai jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.         

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI


13.10.2021.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai“Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0122 0,6 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 13.oktobrī plkst. 11.30, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 69 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI


07.09.2021.

“Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības daļai“Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 22.septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 20.septembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 68 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI