Komitejas un komisijas

FINANŠU, ATTĪSTĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

Agris Petermanis, Ainars Sīklis, Inga Skrode, Inguna Lībeka, Laura Pakule-Krūče

 

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA

Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, Daina Siksna

 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: Iveta Jākobsone
Priekšsēdētājas vietnieks: Aigars Veiss
Komisijas locekļi: Inese Ģirne, Anda Liepa un Nansija Čaure
Komisijas sekretāre: Evita Kalēja

 

IEPIRKUMU KOMISIJA

Dina Tapiņa, Ieva taurinskaite, Aigars Veiss, Inese Ģirne, Alise Šlisere

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

TŪRISMA KOMISIJA

Smaida Rubeze (komisijas priekšsēdētāja), Ingus Krūmiņš (komisijas priekšsēdētājas vietnieks), Inga Skrode, Turaids Šēfers, Sabīne Silva Spāģe(komisijas sekretāre), Māris Niedols, Lelde Jagmina, Juris Jaunzems.

 

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Andra Eglīte, Līga Roga, Inese Lapiņa,  Agita Simsone, Aija Rītiņa, Ginta Sila, Gita Rāte, Dina Tapiņa

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KOMISIJA

komisijas priekšsēdētājs novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks izpilddirektors Andrejs Šakals, Renārs Latvens, Aigars Veiss, Guntis Grantiņš, Inata Štāla, Andris Bišofs, Jānis Skabarnieks

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

KOMISIJA PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZMANTOŠANAS IZVĒRTĒŠANAI

Agris Petermanis, Sandra Pļavniece, Evita Kalēja

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA 

komisijas locekļi – Daina Siksna, Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, komisijas sekretāre – Sintija Špakova.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Daina Siksna, Renārs Latvens, Raivis Kalējs, Turaids Šēfers

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA

Nikola Paula Stase, Līva Kate Šmiukše, Edgars Miķelis Kovaļskis, Karlīna Miksone, Ulrika Kaire, Elīna Miksone.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

speciāliste zemes jautājumos Sandra Pļavniece, bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone, speciāliste personāla jautājumos Zenta Auza, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, deputāts Ainars Sīklis.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA

novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, juriste, izpilddirektors Andrejs Šakals

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone (komisijas priekšsēdētāja), novada izglītības speciāliste Inguna Lībeka (komisijas priekšsēdētājas vietniece) komisijas locekļi – sociālais pedagogs Nansija Čaure, pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs, komisijas sekretāre –sociālā dienesta darbiniece Paula Ignate. 

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Valsts meža dienesta pārstāvis, LAD pārstāvis, novada domes pārstāvji

Sēdes notiek pēc vajadzības.

 

KOMISIJA KATASTROFU, DABAS STIHIJU, UGUNSGRĒKU UN TEHNOGĒNO AVĀRIJU POSTĪJUMU UN CITU KRĪZES SITUĀCIJU APSEKOŠANAI UN ZAUDĒJUMU IZVĒRTĒŠANAI

izpilddirektors Andrejs Šakals, Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece.

Sēdes notiek pēc vajadzības.