Nekustamie īpašumi


Zemes lietu speciāliste

Sandra Pļavniece
Tālrunis: 63452251, 25425041
E-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 4.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 - 8.30 - 16.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 - 12.3


 

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu īpašumā “Nīcas vidusskola”

 

Nīcas novada dome,  pamatojoties uz 02.05.2012. Ministra kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  17.punktu, izsludina publisko apspriešanu no  22.01.2020. līdz 19.02.2020. par šādu koku ciršanas publisko  ieceri:

   3 (trīs) sudrabegļu nociršanu, kuras atrodas uz zemes gabala “Nīcas vidusskola”, jo tās ir zaudējušas savu dekoratīvo vērtību (vecuma dēļ), kā arī ir zaudējušas vizuālo skaistumu. Eglēm ir konstatēti dubultie stumbri un nokaltuši zari, kas var apdraudēt gan skolniekus, gan garāmgājējus.

Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt un aizpildīt Nīcas  novada domē 1.stāva 4.kabinetā, apmeklētāju  pieņemšanas laikā no plkst. 09:00- 16:00,  kā arī aizpildīt elektroniski: Anketa

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Nīcas novada domei.

 

Anketa

Lēmums par eglēm


Aicinu ieskatīties savos nomas līgumos un laikus iesniegt iesniegumus par nomas līguma  termiņu pagarināšanu, kuriem tas nepieciešams!

Kadastrālo vertību izmaiņas Nīcas novadā 2014. gadā
                                         

Izsoles noteikumi ir saistoši tikai uzaicinātajiem pretendentiem.

Zemes izsoles noteikumi

Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā 
(bez apbūves tiesībām)* 

2018. gadā

08.2018.   

06.2018.        

05.2018.

04.2018.  

03.2018.  

02.2018.    

01.2018.

2017. gadā

11.2017. 

10.2017. 
07.2017.

05.2017.  

03.2017.  

02. 2017.  

01. 2017.

2016. gadā

11. 2016.  

09. 2016.

08. 2016.

06. 2016.

04. 2016.

03. 2016.

02. 2016.

01. 2016.

2015. gadā

12. 2015.
Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas  pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”

Iesniegums fiziskām personām  

Iesniegums juridiskām personām

Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Lauksaimniecības zemes iegādi lauku apvidos reglamentē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Ar likuma normu ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes.

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 (aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

 

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru
 (aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

 

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru.

(novecojis sakarā ar 01.07.2017 grozījumiem likumā)

 

Juridiskās personas iesniegums
(atjaunots 27.10.2017)

Fiziskās personas iesniegums
(atjaunots 27.10.2017)