Nekustamie īpašumi


Zemes lietu speciāliste

Sandra Pļavniece
Tālrunis: 63452251, 25425041
E-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 4.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 - 8.30 - 16.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 - 12.30


 

Nomai pieejamo zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

 

Saistošie noteikumi Nr. 7

 

Nīcas novada dome 2020.gada 14.decembrī domes sēdē  apstiprināja  sarakstu par nomai pieejamiem  zemju zemes gabaliem Nīcas novadā ( Nīcas  pagastā).

Nr.p.k

Nosaukums  un pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nomājamā platība ha vai kv.m. (vairāk vai mazāk dabā pārmērot )

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes gabala piederība

1.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0169

200 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

2.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0160

220 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

 

Iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu , kas norādīta tabulā iesniedzami līdz  2021.gada  29 .janvārim.

Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes gabalu būs pieteikušās divas vai vairākas personas, tiks rīkota izsole.


Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā

 

Nīcas novada dome 2020.gada 10.augustā   domes sēdē  apstiprināja  sarakstu ar iznomājamo zemes gabalu Nīcas novadā ( Nīcas  pagastā).

Nr.p.k.

Nosaukums  un pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nomājamā platība ha vai kv.m. (vairāk vai mazāk dabā pārmērot )

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes gabala piederība

1

 

 

 

 

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0169

 

200 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme


Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā

 

Nīcas novada dome 2020.gada 8.jūnijā  domes sēdē  apstiprināja  sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā ( Nīcas  pagastā).

 

Nr.p.k.

Nosaukums  un pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nomājamā platība ha vai kv.m. (vairāk vai mazāk dabā pārmērot )

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes gabala piederība

1

 

 

 

 

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0169

200 kv.m.

200 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme


Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā

 

Nīcas novada dome 2020.gada 11.maija  domes sēdē  apstiprināja  sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā ( Nīcas un Otaņķu pagastā).

 

Nr.p.k

Nosaukums  un pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nomājamā platība ha vai kv.m. (vairāk vai mazāk dabā pārmērot )

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes gabala piederība

1.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0160

260 kv.m.

230 kv.m.

230 kv.m.

80 kv.m.

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

2

“Starpgabali”

Nīcas pagasts

6478 010 0187

1045 kv.m

 

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

 

3

 

 

 Rudes dārzi, Otaņķu pagasts

6480 007 0089

100 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

  • Iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu , kas norādīta tabulā iesniegt līdz  š.g. 30 .jūnijam.
  • Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes gabalu būs pieteikušās divas vai vairākas personas, tiks rīkota izsole.

Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā

 

Nīcas novada dome 2020.gada 20.aprīļa domes sēdē  apstiprināja  sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā ( Nīcas un Otaņķu pagastā).

 

Nr.p.k

Nosaukums  un pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nomājamā platība ha vai kv.m. (vairāk vai mazāk dabā pārmērot )

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes gabala piederība

1.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0160

210 kv.m;

140 kv.m.

100 kv.m.

 80  kv.m.

330 kv.m.

110 kv.m.

240 kv.m.

120 kv.m.

120 kv.m.

140 kv.m.

140 kv.m.

130 kv.m.

130 kv.m.

110 kv.m.

572 kv.m.

90 kv.m.

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

2.

“Starpgabali”

Nīcas pagasts

6478 010 0187

500 kv.m

400 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

3.

 

 

 

 

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0169

200 kv.m.

 

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

4.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 010 0575

75 kv.m.

 75 kv.m.

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

5.

“Pašvaldība”

Nīcas pagasts

6478 016 0109 

1200 kv.m.

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

6.

Rudes dārzi, Otaņķu pagasts

6480 007 0089

100 kv.m.

100 kv.m.

100 kv.m.

100 kv.m.

528  kv.m.

388 kv.m.

Kods 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības piekritīga zeme

 


Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu īpašumā “Nīcas vidusskola”

 

Nīcas novada dome,  pamatojoties uz 02.05.2012. Ministra kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  17.punktu, izsludina publisko apspriešanu no  22.01.2020. līdz 19.02.2020. par šādu koku ciršanas publisko  ieceri:

   3 (trīs) sudrabegļu nociršanu, kuras atrodas uz zemes gabala “Nīcas vidusskola”, jo tās ir zaudējušas savu dekoratīvo vērtību (vecuma dēļ), kā arī ir zaudējušas vizuālo skaistumu. Eglēm ir konstatēti dubultie stumbri un nokaltuši zari, kas var apdraudēt gan skolniekus, gan garāmgājējus.

Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt un aizpildīt Nīcas  novada domē 1.stāva 4.kabinetā, apmeklētāju  pieņemšanas laikā no plkst. 09:00- 16:00,  kā arī aizpildīt elektroniski: Anketa

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Nīcas novada domei.

 

Anketa

Lēmums par eglēm


Aicinu ieskatīties savos nomas līgumos un laikus iesniegt iesniegumus par nomas līguma  termiņu pagarināšanu, kuriem tas nepieciešams!

Kadastrālo vertību izmaiņas Nīcas novadā 2014. gadā
                                         

Izsoles noteikumi ir saistoši tikai uzaicinātajiem pretendentiem.

Zemes izsoles noteikumi

Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā 
(bez apbūves tiesībām)* 

2018. gadā

08.2018.   

06.2018.        

05.2018.

04.2018.  

03.2018.  

02.2018.    

01.2018.

2017. gadā

11.2017. 

10.2017. 
07.2017.

05.2017.  

03.2017.  

02. 2017.  

01. 2017.

2016. gadā

11. 2016.  

09. 2016.

08. 2016.

06. 2016.

04. 2016.

03. 2016.

02. 2016.

01. 2016.

2015. gadā

12. 2015.
Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas  pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”

Iesniegums fiziskām personām  

Iesniegums juridiskām personām

Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Lauksaimniecības zemes iegādi lauku apvidos reglamentē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Ar likuma normu ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes.

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 (aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

 

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru
 (aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

 

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru.

(novecojis sakarā ar 01.07.2017 grozījumiem likumā)

 

Juridiskās personas iesniegums
(atjaunots 27.10.2017)

Fiziskās personas iesniegums
(atjaunots 27.10.2017)