Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

 

_vienkarss_inversa_rgb_v_lv-96Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

 

Pieejamais finansējums EUR 4 200 373. Kārta atvērta 01.10.2019.-01.11.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendents ir:atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 05.09.2019.


 

Lauku atbalsta dienests izsludina jaunu kārtu ar tūrismu saistītiem projektiem

 

20170513-14-web

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma aktivitāšu veicināšanu - esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai lauksaimniekiem darbības dažādošanai. 4.kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 248 536, no tā Dienvidkurzemei pieejamais finansējums ir EUR 731 828. 

 

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Atbalsta intensitāte ir 40% un 50%. Kārta atvērta 17.05.2019.-17.06.2019.

 

Atbalsta pretendents ir:

 •  lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 •  saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam.

 

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 

 

valters_pelns_foto-80Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Pieejamais finansējums EUR 3 960 000. Kārta atvērta 20.05.2019.-26.06.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendenti ir: Juridiskas personas; Privātpersonas; Zemnieku saimniecības; Individuālie komersanti

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

 

valters_pelns_foto-18Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

 

Kārta atvērta 17.06.2019.-18.07.2019.

 

Atbalstāmās nozares: augkopība, lopkopība, piensaimniecības nozare, liellopu nozare, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības nozare, biškopības nozare un citas lopkopības nozares.

 

Atbalsta pretendents ir: mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

 

Fiziska persona, kuras:

 • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
 • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   

Juridiska persona:

 • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

Top Bernātu žurnāls

 

1557830561_lLieliska iniciatīva, ko noteikti ir vērts izvērtēt un izmantot. Paši Bernātnieki, veido žurnālu, lai kopā startētu ar savu piedāvājumu, tādējādi radot pievienoto vērtību katrs sev un viens otram. Kas jāzina par par informācijas ievietošanu Bernātu žurnālā:
 • Informāciju par sava pakalpojuma/ražojuma reklāmu aicināti ievietot gan Bernātos gan novadā saimniekojoši tūrisma un ar nozari saistītie uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji u.c.;
 • Informācija jāsagatavo un jānosūta līdz 17.05.2019. uz e-pastu: zurnals.bernati@gmail.com;
 • Nepieciešams pakalpojuma/ražojuma īss apraksts un fotoattēls;
 • Jārēķinās ar reklāmlaukuma izmaksām, kas tiek prognozētas robežās no 30 līdz 100 eiro;
 • Ir iespēja iesaistīties arī ar ieteikumiem, idejām un praktisku palīdzību.

Žurnāla radošā komanda informē, ka reklāmlaukuma izmaksas summa atkarīga no kopējā dalībnieku skaita - jo vairāk būsim, jo izdevīgāk. Ar iegūto finansējumu tiks segti žurnāla drukāšanas un izplatīšanas izdevumi, savukārt satura veidošana, maketēšana, foto, rediģēšana u.c. radošais un tehniskais process tiks paveikts pašu spēkiem kā brīvprātīgais darbs. Visas saziņa, jautājumi un atbildes e-pastu sarakstē, rakstiet zurnals.bernati@gmail.com

 
Kopīga informācija turpmāk tiks publicēta arī Facebook @MesBernatiem.

 

Ziņa ievietota 14.05.2019.


 

"Liepājas rajona partnerība" pieņem projektu idejas uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

logo_ELFLA-1

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. 5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums: M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR ar būvniecību saistītiem projektiem; 30 000 EUR pārējiem. Maksimālā atbalsta intensitāte 70%.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

 

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Informācijas avots: www.lrpartneriba.lv

Ziņa ievietota 29.03.2019.


 

Informatīvie semināri par aktualitātēm lauku saimniecībām

 

Uzņēmējiem ar Lauku atbalsta dienesta, biedrības "Liepājas rajona parnerība" un citu sadarbības partneru piedalīšanos (atsevišķu semināru programmas vēl var tikt precizētas):

 • 2019. gada 15. aprīlī plkst. 10:00 Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca) ar Nīcas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Ainaru Sīkli (tālr. 28694069, e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv ).
 • 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10:00 Priekules kultūras namā (Peldu iela 1, Priekule) ar Priekules novada domes atbalstu.  Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Irinu Ginteri (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv ).
 • 2019. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa) ar Grobiņas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).


*Lauku attīstības programas (LAP) ietvaros 2019. gada maijā tiek plānotas apmācības -  Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana, kas paredzētas tiem, kas ir LADā pieteikušies papildus atbalstam.

Ziņa ievietota 19.03.2019.


foto

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

LLKC Liepājas konsultāciju birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ” ietvaros piedāvā pieredzes apmaiņas braucienu pie Latgales saimniecībām un uzņēmējiem.

 • Brauciena datumi: 2019. gada 7-9. aprīlis
 • Līdzmaksājums ir 75,00 eiro (t.sk. PVN).
 • Vietu skaits ierobežots, jāpiesakās laikus.

Brauciena programma ŠEIT.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās pie Irinas Ginteres (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

 

Ziņa ievietota 19.03.2019.


Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase

 

garsigi_aboli2019. gada 30. martā plkst. 10.00 (aptuvenais ilgums 4 stundas) Durbē notiks bezmaksas informatīvais seminārs un praktiska nodarbība "Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase/ ābolu un bumbieru izstāde" kopā ar Ligitu Rezgali. Ligita Rezgale ir zemnieku saimniecības “Mucenieki” īpašniece, Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekle un pārstāve Kurzemes reģionā. Norises vieta: Durbes pilsētas pārvalde, Skolas iela 3, Durbe.

 

Dienas laikā apskatītās tēmas:
* Ābolu un bumbieru izstādes apskate un degustācija.
* Jaunākās ābeļu un bumbieru šķirnes un to raksturojums un audzēšanas tehnoloģija.
* Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase.

 

!!! Atkarībā no dalībnieku skaita, norises vieta var tik mainīta, tāpēc lūgums noteikti iepriekš pieteikties.

 

Pieteikšanās uz semināru līdz 2019. gada 25. martam pie LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības konsultantes Aivas Kasparovičas (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv). Pasākumu rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa sadarbībā ar Durbes novada pašvaldības atbalstu Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Ziņa ievietota 19.03.2019.

Uzņēmēju tikšanās – projekta grants ceļu pārbūves II kārtas apspriede un grāmatvedības lekcija
 

2019. gada 14.martā plkst. 11:00, Kultūras nama baltajā zālē, Bārta ielā 6, tiek organizēta uzņēmēju tikšanās. Dienas kārtībā divi svarīgi temati uzņēmējiem:

 

11:00 – 12:00 Publiskā apspriede – Lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem svarīgu grants ceļu pārbūve. Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iespējamo pārbūvei virzāmo ceļu apspriede – projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūve II kārta.

12:00 – 14:00 Lekcija ar Ilzi Birznieci par grāmatvedības jautājumiem – atvieglojumi lauksaimniekiem, deklarāciju aizpildīšana, jauna INN forma, Soc. nodokļa likmes un iespēja klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus.

Plašāk par grants ceļu pārbūves iespējām projekta ietvaros: ceļu pārbūve plānota Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku  apvidos”. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 2018.gadā veiksmīgi tika realizēta 4 ceļu posmu pārbūve, pavasarī pabeidzot vēl arī 5 ceļa posmu Pērkonē.

Pasākuma ietvaros Nīcas novada grants ceļiem iespējams iegūt vēl  120 000,00 EUR. Attīstības nodaļa un domes speciālisti, balstoties uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādājuši grants ceļu atlases kritērijus un atbilstoši tam ir izvirzīti 3 ceļu posmi. Plānotā projekta ietvaros viens ceļa posms varētu tikt virzīti pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Apspriedes galvenais mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par grants ceļa posmiem, kuriem būtu nepieciešama rekonstrukcija, kā arī viedokli par izvirzītajiem kritērijiem, atbilstoši ieteiktajiem punktu skaitam – noskaidrojot kopēju viedokli par kritēriju būtiskumu, lai kopā vienotos par atbalstāmo ceļa posmu projekta tālākai izstrādei.

Uzdod savus jautājums, iesniedz ierosinājumus, izsaki viedokli:

Vēl pirms apspriedes, līdz 2019. gada 8.martam, Nīcas novada dome aicina novada uzņēmējus iesniegt priekšlikumus, kas balstīti uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233), par ceļiem un kritērijiem, kas būtu iekļaujami vienojoties par grants ceļu rekonstrukcijas posmu vai posmiem. Tāpat ir iespēja iesūtīt savus jautājumus grāmatvedības lekcijai, par nozaru specifiku, uzņēmējdarbības  uzsācējiem vai jau esošiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī biedrībām. Iesūtītie jautājumi pēc iespējas tiks iekļauti lekcijas tēmā. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Vita.Liepina@nica.lv, vai iesniedzot papīra formātā - Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā 16.kabinetā, ar norādi Attīstības nodaļai.

               

Ziņa ievietota 01.03.2019.


Izveidots digitālais e-pakalpojumu ceļvedis esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

 

Lai sniegtu informāciju esošajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības veicējiem integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli”ietvaros vietnē https://mana.latvija.lv/apkopotas valsts piedāvāto e-pakalpojumu iespējas uzņēmējiem.

Vietnē pieejami ieteikumi, kas palīdz taupīt laiku, atrisinot ar uzņēmējdarbību saistītās formalitātes digitālā veidā. Tāpat apkopota informācija par tādiem aspektiem kā saimnieciskās darbības uzsākšana, nodokļu politika atšķirīgiem uzņēmumu veidiem, konsultāciju iespējas un cita nozīmīga informācija par valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem.
Digitālās iespējas, ko uzņēmēji var izmantot uzsākot, veicot un izbeidzot uzņēmējdarbību ir izstrādātas sadarbībā ar 23 valsts iestādēm un pieejamas sadaļā “Dzīves situācijas”.

Aprakstā “Uzņēmējdarbības uzsākšana” aprakstītas digitālās iespējas saistībā ar uzņēmuma nosaukuma izvēli, uzņēmuma darbības izvēli un tā reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, savukārt plašāku informāciju par to, kā pārbaudīt potenciālos partnerus, veikt struktūrvienību reģistrāciju, kā saņemt finanšu atbalstu u.c. iespējas aicinām apskatīt dzīves situācijas aprakstā “Uzņēmējdarbības veikšana”. Uzņēmējdarbības vide ir ļoti mainīgs process, ko ietekmē arī dažādi ārējie procesi, tāpēc atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt īpašnieku maiņu, apvienošanos, reorganizāciju un uzņēmējdarbības izbeigšanu. Plašāka informācija pieejama aprakstā “Uzņēmējdarbības izbeigšana”.

 

Informācijas avots: www.mana.latvija.lv

Ziņa ievietota 29.11.2018.


 

VID turpina skaidrot uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvās kampaņas “Uzzini. Izproti. Pajautā VID” ietvaros turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros. Ir izstrādāti trīs jauni skaidrojošie materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem. Drīzumā VID plāno izstrādāt skaidrojumus (kopā ar vizuālajiem materiāliem), kas  būs aktuāli jaunajām māmiņām, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Ziņa ievietota 29.05.2018.