Sociālais dienests


Sociālā dienesta vadītāja

Inese Lapiņa
Tālrunis: 63489489, 25449861
E-pasts: inese.lapina@nica.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Elīna Sausiņa
Tālrunis: 63452265, 29471977
E-pasts: elina.sausina@nica.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Iveta Drāzniece
Tālrunis: 63484553, 22009326
E-pasts: iveta.drazniece@nica.lv

Sociālā darbiniece ar pieaugušām personām

Madara Freimane
Tālrunis: 63452266, 26630779
E-pasts: madara.freimane@nica.lv

Aprūpētāja

Sanita Kurpniece
Tālrunis: 29236791

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Nīcas Sociālais dienests no šī gada 16. marta klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Aicinām sazināties ar Nīcas Sociālo dienestu telefoniski un dokumentus iesniegt attālināti.

Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot kastītē,

kas atrodas ambulances ēkas otrā stāvā pie Sociālā dienesta durvīm (Skolas ielā 5, Nīcā) vai iesniegt attālināti - parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, vai mutiski zvanot sociālajam darbiniekam.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt sociālajiem darbiniekiem! 

Sociālā dienesta vadītāja

Inese Lapiņa

Sociālā darbiniece

Krista Soģe

Sociālā darbiniece 

Iveta Drāzniece

Aprūpētāja

Sanita Kurpniece

+371 25449861 +371 26630779 +371 22009326 +371 29236791

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski.

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē, vai zvanot. Sociālais darbinieks izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas saskaņā ar ierasto kārtību un grafiku.

Papildus vēršam uzmanību, ka attiecībā uz atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 krīzi, plaša informācija ir pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā COVID-19. Rīcība dažādās situācijās aprakstīta tīmekļa vietnē:  

www.covid19.gov.lv. Saistībā ar Covid-19, nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

Savukārt apkopotu informāciju par psihoemocionālā atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) var apskatīt: https://covid19.gov.lv/sites/default/files/2020-12/Psihoemocion%C4%81la%20atbalsta%20bezmaksas%20sa%C5%86em%C5%A1anas%20iesp%C4%93jas.pdf

 

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Ievērosim visus drošības pasākumus, būsim atbildīgi un saglabāsim mieru!

 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

P .  O.  T.  C. Pt. 

Inese Lapiņa 

Ambulances ēkā 2.stāvā 23.kabinets

 8.00 - 18.00  -  - 8.00 - 17.00   -

Iveta Drāzniece

Ambulances ēkā 2.stāvā 23.kabinets

13.00 - 18.00   8.00 – 13.00   -  8.00 - 17.00  -

Madara Freimane

Ambulances ēkā  2.stāvā 23.kabinets

 8.30 - 12.00 - Otaņķu pagasta pārvaldē

13.00 -18.00 - Nīcas ambulances ēkā

 8.00 – 17.00

 -  8.30 - 17.00  -

Elīna Sausiņa

Ambulances ēkā  2.stāvā 23.kabinets

 8.30 - 18.00

 8.00 – 17.00

 -  8.30 - 17.00  -

* - Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr. 26630779

 

Sociālā istaba

Adrese - Nīcas pagasta "Ārītes", ieeja - 1.stāvā pa kreisi

P. O. T. C. Pt.
- 9.00 - 14.00 - 9.00 - 14.00 -

 


Sadzīves pakalpojumu punkts

Adrese - Skolas iela 5 (ambulances ēkā; ieeja no sētas puses)

P. O. T. C. Pt. S. Sv.
8.00 – 15.00 11.00 –  18.00 - 8.00 –  15.00 11.00 – 18.00 - 14.00 - 18.00

Nepieciešamības gadījumā zvanīt darbiniecei Maijai Stasei pa tālr.26139143

Noteikumi par sadzīves pakalpojumu punkta izmantošanu (06.2012.)
Sociālā dienesta darbinieku ētikas kodekss
Nolikums
Anketa


AKTUALITĀTES

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana un sociālo pabalstu piešķiršana
Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot no 01.01.2021. trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327, 00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229, 00 euro  pārējām personām mājsaimniecībā. Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības  vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu sliekšņa nodrošināšanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

 

Higiēnisko sejas masku izdale mazaizsargātām personām!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un nepieciešamību sabiedriskās vietās obligāti valkāt mutes un deguna aizsegu, Nīcas pašvaldība ir saņēmusi otro piegādi - valsts apmaksātas vairākkārt lietojamas higieniskās sejas aizsargmaskas, kuras tiks izsniegtas mazaizsargātajām personām, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī personām, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpes mājās pakalpojumus.

Maskas var saņemt Sociālajā dienestā, vispirms sazinoties pa tālr.63484553, 63489489

 

Par pārtikas paku saņemšanu!

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas mājsaimniecības kā arī  maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro.  To paredz  grozījumi Ministru kabineta „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. Tiek saglabāts arī līdzšinējais atbalsts mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā.  Pamats atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

 

Lielāks atbalsts bāreņiem.

Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem būs 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro.                                                                                                                            Grozījumi paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās, – 109 eiro mēnesī –, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības: 163 eiro mēnesī. Palielināts arī pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad tas noteikts 820,05 eiro apmērā.

VEIDLAPAS

Trūcīgas un maznodrošinātas personas ģimenes statuss. Pielikums Nr.1

GMI. Pielikums Nr.2

Dzīvokļa pabalsts Pielikums Nr.3

Veselības aprūpes pabalsts Pielikums Nr.4

Pabalsts krīzes situācijā Pielikums Nr.5

Pabalsts bērnu sagatavošanai skolā Pielikums Nr. 6

Pabalsts bērna ēdināšanai Pielikums Nr. 7

Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm. Pielikums Nr.8

Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas Pielikums Nr.9

Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos Pielikums Nr. 10

Aprūpes pabalsts Pielikums Nr.11

Apbedīšanas pabalsts Pielikums Nr.12

Aprūpe mājās Pielikums Nr.13

Sociālās garantijas bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei

Dzīvokļa pabalsts

Iesniegums ikmēneša izdevumiem

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.21 Par pabalstiem Nīcas novadā (08.11.2012.)
Nr.11 Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā (17.10.2020)
Nr.6   Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem (08.06.2015.)
Nr.9   Par aprūpes mājās pakalpojumu Nīcas novadā (09.02.2015.)
Nr.9   Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (31.01.2019)
Nr.3    Par kārtību, kādā Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā 12.01.2012 ( ZAUDĒJUŠI SPĒKU AR 15.01.2021)

Nr.11 Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību_ (14.12.2020.)

PROJEKTI

Nīcas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Nīcas novadā.  Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
  • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTS

Kurzemevisiem_attels

Ceļvedis_300x250

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pašvaldības sociālā palīdzība
Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti
Asistenta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti
Sociālās palīdzības sniegšana Nīcas novadā
Valsts atbalsts elektroenerģijas norēķiniem
Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām
Latvijas Goda ģimenes apliecības
Cietušajiem un viņu tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis
Par invaliditātes noteikšanu
Rokasgrāmata - Gribu būt māmiņa
Lai saņemtu pabalstu