Teritorijas plānošana


Teritorijas plānotāja

Evita Kalēja
Tālrunis: 63452253, 29622190
E-pasts: evita.kaleja@buvvalde.dkn.lv
 

PIŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 1.st. 4. kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 -16.00 - 8.30 -16.00 - 8.30 -15.00


Pusdienas pārtraukums 12.00 -12.30

 

Nīcas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi
Nīcas novada teritorijas pašreizējā izmantošana
  

Plānotā izmantošana (kartes, PDF)

Nīcas novads
Nīcas ciems
Grīnvaltu ciems
Pērkones ciems
Klampju ciems un Bernātu ciems
Jūrmalciems
Kalnišķu ciems
Otaņķu ciems
Rudes ciems

Teritorijas plānojuma grozījumi Grīnvaltu ciemā – atcelšana

Ar Nīcas novada domes 2018. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 45  ir atcelta Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumu Grīnvaltu ciemā izstrāde.

Lēmums par atcelšanu Nr.45

Teritorijas plānojuma grozījumi Grīnvaltu ciemā

Ar Nīcas novada domes 2018. gada 29. janvāri lēmumu NR. 11 ir atļauts uzsākt Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumus Grīnvaltu ciemā.

Darba uzdevums            

Lēmums Nr.11

Lokālplānojumi


Lokālplānojums nekustamam īpašumam "Žanniņas", kad.nr.64780030044, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ir uzsākts ar Nīcas novada domes 2019.gada 08.jūlija lēmumu Nr.93

Lēmuma_grozījumi
Darba_uzdevuma_papildinājumi-1
Lēmums_Nr.93

Darba_uzdevums

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Pilskalni”, kad.Nr. 6478 005 0117, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Vairāk informācijas valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: šeit

Paziņojums par uzsākšanu

Lokālplānojums nekustamam īpašumam "Pilskalni", kad.nr.64780050117, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ir atcelts ar Nīcas novada domes 2018.gada 29.janvāra lēmumu Nr.10

Lēmums Nr.10

 

Detālplānojumi

 

Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai

 

2020.gadā izstrādes stadijā esošie detālplānojumi nekustamajos īpašumos:

 

"LEJEZERI" un "PIĻĶA BEĻĻAS" uzsākts 20.04.2020. (ievietots 22.04.2020.)

Informatīvs paziņojums

Lēmums uzsākšana

Darba uzdevuma grafiskais pielikums

Informatīvs paziņojums par sabiedrisko apspriešanu(ievietots 12.08.2020.)

Sīkāku informāciju skatīt šeit


"DZĒRVES UN STIEBRI" uzsākts 09.03.2020. (ievietots 13.03.2020.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma ‘Stiebri’ pievienošanu detālplānojumam ‘Dzērves’ un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozīšanu
Lēmums

Paziņojums_03_2020

Darba_uzdevums

 

"VECIGNĀTI" uzsākts 09.09.2019.(ievietots 17.01.2020.) APSTIPRINĀTS 20.04.2020. (ievietots 23.04.2020.)

TAPIS_lēmums_apstiprināšana

 

“SUSURI” uzsākts 09.10.2017.  (ievietots 16.10.2017) noteikta sabiedriskā apspriešana no 28.10.2019.-19.11.2019. (ievietots 18.10.2019.)

Informativs_pazinojums_par atkārtotu sabiedrisko apspriešanu (17.11.2020.)
Informatīvs paziņojums

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Izdruka no teritorijas plāna

Pašreizejais izmantošanas plans

Plānotā izmantošana

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Zinojums par atbilstību teritorijas plānam

Paziņojums un atrašanās vieta

 

“LEJASKASPARI” uzsākts 09.05.2016.  (ievietots 18.05.2016)  

Paziņojums un atrašanās vieta

 

“JAUNIE JĒKABI” uzsākts 08.03.2012   

Informācija par projektu Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā skatīt šeit 

Paziņojums (ievietots 08.12.2021.)

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Skatres Verbeļi”  Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes pašvaldības novada dome 2021.gada 30.  novembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Skatres VerbeļiLāčuki” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – veidot publisko apbūvi ‘Lauksaimniecības teritorijā’ ciema robežās, realizējot Teritorijas plānojumā noteikto papildizmantošanu ārpus vietām ar noteikumiem (atbilstoši Nīcas novada Teritorijas plānojuma TIAN 260.7.1. punktam), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi zemes vienībai.

Detālplānojuma ierosinātājs – īpašuma “Skatres Verbeļi” īpašnieks.  

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Skatres Verbeļi” kad.apz. 6478 007 0100,  1,46 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - Viesturs Laiviņš e-pasts: v.laivins@gmail.com  tālrunis 27065089.

Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties   https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22455

Paziņojums 
(ievietots 11.05.2021.)

Par detālplānojuma “Gaismiņas” izstrādes uzsākšanu

Nīcas novada dome 2021.gada 10. maijā pieņēma lēmumu Nr. 112  “Par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Gaismiņas””. Detālplānojuma izstrādes mērķis – plānots būvēt  četras rūpnieciski ražotas atpūtas tipa koka karkasa ēkas, saimniecības ēku un  inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, elektrība). Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks. Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Gaismiņas” kad.apz.6478 008 0442. Sīkāka informācija - www.geolatvija.lv

Paziņojums 
(ievietots 15.03.2021.)

Par lokālplānojuma “Jūrasšelfs” izstrādes uzsākšanu
Nīcas novada dome 2021.gada 8. martā pieņēma lēmumu Nr. 58 “Par nekustamā īpašuma “Jūrasšelfs” (kad.Nr. 6478 019 0173) lokālplānojuma kā Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis – grozīt atļauto apbūves stāvu skaitu nekustamajā īpašumā.
Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19917

Paziņojums (ievietots 15.03.2021.)

Par detālplānojuma “Atbalsi” “Jaunpirči” un “Jaunciesas” atcelšanu
Nīcas novada dome 08.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 59 (protokola Nr.6., punkts Nr.1.11.) atcelt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Atbalsi” (kad.Nr. 6478 019 0027), “Jaunpirči” (kad.Nr. 6478 019 0036) un “Jaunciesas” (kad.Nr. 6478 019 0023) un izdot saistošos noteikumus Nr. 5 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Atbalsi” (kad.Nr. 6478 019 0027), “Jaunpirči” (kad.Nr. 6478 019 0036) un “Jaunciesas” (kad.Nr. 6478 019 0023) Nīcas novada Nīcas pagastā, grafisko daļu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4861

Paziņojums (ievietots 14.03.2019.)

Nīcas novada dome 2019. gada 11. marta sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojumu “Diānas”(kad.Nr. 6478 001 0026) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Lēmums    

Saistosie_noteikumi

Paziņojums (ievietots 22.08.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 17. augusta sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojumu “Gaismiņas”(kad.Nr. 6478 008 0442) un “Standarti” (kad.Nr. 6478 008 0069) Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Lēmums      

Saistošie noteikumi

Paziņojums (ievietots 15.03.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 12. marta sēdē pieņēma lēmumu atcelt  Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra lēmumu Nr. 13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vīnkalni” 1.zemes vienībai (kad.Nr. 6478 008 0040) Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Lēmums

Paziņojums (ievietots 19.02.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 12. februāra sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojumu “Jaunzeltiņi”(kad.Nr. 6478 001 0016) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Lēmums    

Saistošie noteikumi

Nīcas novada dome 2018. gada 12. februāra sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojuma grozījumus  “Jaunzeltiņi”(kad.Nr. 6478 001 0016) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

Lēmums

Paziņojums (ievietots 18.07.2017.)

Nīcas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdē lemts par vairākiem detālplānojumiem, sakarā ar īpašumu īpašnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme detālplānojumus atcelt, jo galvenokārt mainījusies plānotā īpašumu izmantošana.

Izstrādē esošais detālplānojuma projekts īpašumam “Jaunie Jēkabi”, kad.Nr. 6478 019 0203, Jūrmalciemā, pagarināts darba uzdevums tā izstrādei un nodots precizēšanai.

Detālplānojumi atcelti:

  • īpašumam “Dziļlejas”, kad.Nr. 6478 019 0033, Jūrmalciemā;
  • īpašumam “Liedaga Joma”, kad.Nr. 6478 019 0239, Jūrmalciemā;
  • īpašumam “Pabērzi”, 6478 007 0061, Bernātos, izdodot Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par Nīcas novada domes 2010.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.23 „Par detālplānojuma nekustamam īpašumam “Ķepali” (kad. Nr. 6478 007 0061) apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
  • īpašumiem Grīnvaltu ciemā, izdodot Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par Nīcas novada domes 2010.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr. 24 „Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Arumi” (kad.Nr. 6478 003 0002), “Laumas” (kad.Nr. 6478 003 0010), “Domas” (kad.Nr. 6478 003 0017), “Gaujas” (kad.Nr. 6478 003 0007), “Stiebri” (kad.Nr. 6478 003 0006), “Pērkones Dzintari” (kad.Nr. 6478 003 0015), “Anši” (kad.Nr. 6478 001 0068), “Jaunpavasari” (kad.Nr. 6478 004 0005), “Mazie Ezermaļi” (kad.Nr. 6478 004 0010), “Atmodas” (kad.Nr. 6478 004 0027), “Riepas” (kad.Nr. 6478 004 0030), “Austrumu zeme” (kad.Nr. 6478 004 0034), “Mazauci” (kad.Nr. 6478 004 0035), “Laukmaļi” (kad.Nr. 6478 004 0038), “Sēteri” (kad.Nr. 6478 004 0047), “Jaunlauki” (kad.Nr. 6478 004 0026), “Driādes” (kad.Nr. 6478 004 0062), “Zaķīši” (kad.Nr. 6478 001 0034), “Zibeņi” (kad.Nr. 6478 001 0073), “Klētnieki” (kad.Nr. 6478 001 0067), “Vientuļi” (kad.Nr. 6478 001 0008), “Kokles” (kad.Nr.6478 001 0069), “Ezera Zuši” (kad.Nr. 6478 001 0025), “Ezerliedagi” (kad.Nr. 6478 004 0021) un “Doņi”( kad.Nr. 6478 004 0046)” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;

Ar informāciju par atceltajiem, izstrādē un arī spēkā esošajiem detālplānojumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/#/ 

Detālplānojumi Nīcas novadā

 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5435

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5435​

Nr.p.k. Detālplānojuma / īpašumu nosaukums Apstiprināšanas, atcelšanas datums Realizācijas termiņš: Statuss Pieejams Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā
1. “Ainas” Apstiprināts: 12.11.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4760
2. “Apiņi” Apstiprināts: 13.05.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4850
3. “Artas” Apstiprināts: 31.05.2013. 30.05.2025. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4854
4.  “Arumi”, “Laumas”, “Domas”, “Gaujas”, “Stiebri”, “Pērkones Dzintari”, “Anši”, “Jaunpavasari” , “Mazie Ezermaļi”, “Atmodas” , “Riepas”, “Austrumu zeme”, “Mazauci”, “Laukmaļi”, “Sēteri”, “Jaunlauki”, “Driādes”, “Zaķīši, “Zibeņi”, “Klētnieki”, “Vientuļi”, “Kokles”, “Ezera Zuši”, “Ezerliedagi” un “Doņi” GRĪNVALTU CIEMĀ Apstiprināts: 13.11.2008.

 

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Atcelts: 10.07.2017.

Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5435

 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5440

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5441

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5430

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5442

5. “Astras” Apstiprināts: 14.12.2015. 13.12.2027. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4858
6. “Atbalsi”, “Jaunpirči”, “Jaunciesas” Apstiprināts: 08.10.2009. Zaudējis spēku ar 08.03.2021. https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4861
7. “Auras” Apstiprināts: 09.12.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4877
8. “Baštiki” Apstiprināts: 11.10.2012. 10.10.2024. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4878
9. “Diānas” Apstiprināts: 08.10.2008. Zaudējis spēku ar 21.03.2019. https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4879
10. “Dimanti” Apstiprināts: 14.08.2008.

 

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4880
11. “Dziļlejas”- grozījumi Apstiprināts: 13.09.2012.

 

Atcelts: 10.07.2017.

12.09.2024. Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4906
12. “Elpida” Apstiprināts: 12.05.2011. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4723
13. “Gaismiņas” un “Standarti” Apstiprināts: 14.05.2009.

 

Atcelts: 17.08.2018.

Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4876
14. “Golibarti” un “Libarti” Apstiprināts: 12.08.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4911
15. “Grīšļi” un “Nīca-2” Apstiprināts: 11.09.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4912
16. “Ģirti” Apstiprināts: 10.05.2012. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4909
17. “Janči” Apstiprināts: 10.09.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4919
18. “Jaunlaimiņi” – grozījumi Apstiprināts: 13.12.2012 12.12.2024. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4920
19. “Jaunoliņi” Apstiprināts: 14.04.2011. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4921
20. “Jaunzeltiņi” – grozījumi Apstiprināts: 13.12.2012. 12.12.2024. Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4922
21. “Jezdinieki” Apstiprināts: 11.12.2008. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4894
22. “Klieves” Apstiprināts: 13.11.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4924
23. “Laines” un “Sauleslejas” Apstiprināts: 09.02.2012. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4943
24. “Lāčuki” Apstiprināts: 15.04.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4925
25 “Lejas” Apstiprināts: 10.06.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4944
26. “Liedaga Joma” Apstiprināts: 13.10.2014.

 

Atcelts: 10.07.2017.

12.10.2026. Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4946
27. “Mazbrakši” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4949
28. “Mazsplītes” Apstiprināts: 11.02.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4955
29. “Mātaras” Apstiprināts: 14.08.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4948

Informativs_pazinojums_par atcelšanu

30. “Pabērzi”, iepriekšējais nosaukums “Ķepali” Apstiprināts: 13.11.2008.

 

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Atcelts: 10.07.2017.

Zaudējis spēku https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4923
31. “Pappaijas” Apstiprināts: 08.10.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4956
32. “Pīpenes” Apstiprināts: 11.06.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4957
33. “Priežmaļi” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5345
34. “Purviņi” Apstiprināts: 14.10.2013. 13.10.2025. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5347
35. “Pūcītes” Apstiprināts: 08.05.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5346
36. “Ramuma” un “Rietumieši” Apstiprināts: 31.05.2013. 30.05.2025. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5348
37. “Rietumi” Apstiprināts: 11.03.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5348
38. “Ronīši” Apstiprināts: 11.10.2012. 10.10.2024. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5350
39. “Ruzgas” un “Piejūras ezers” Apstiprināts: 14.05.2009. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5351
40. “Strenģi” un “Streņģu Kāpas” Apstiprināts: 12.04.2012. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5352
41. “Sudrabiņi” Apstiprināts: 12.03.2009.

 

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5353
42. “Šlefji” Apstiprināts: 09.06.2014. 08.06.2026. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5354
43. “Vēja dārzi” Apstiprināts: 11.09.2008.

 

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5355
44. “Vējsmilgas” Apstiprināts: 13.02.2017. 13.02.2029. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7664
45. “Vērbeļnieki” Apstiprināts: 18.01.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5356
46. “Vēži” Apstiprināts: 09.08.2012. 08.08.2024. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5357
47. “Vilciņi” Apstiprināts: 12.07.2012. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5359
48. “Virsāji” Apstiprināts: 11.11.2010. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5360
49. “Zaļmeži” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5361
50. “Zemdegas” un “Jaunklajumi” Apstiprināts: 13.12.2012. 12.12.2024. Spēkā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5362
51. "Vecignāti"

Apstiprināts:

20.04.2020.

19.04.2032.   https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15759 


ĢEODĒZISKIE PUNKTI

Geodēzisko punktu saraksts

Informatīvs buklets par ģeodēziskajiem punktiem

 Par ģeodēziskajiem punktiem atbildīgā iestāde- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra- https://www.lgia.gov.lv/lv/frontpage

  • Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, visas darbības ģeodēziskā punkta aizsargjoslā, tai skaitā ēku remontdarbi, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi, ir jāsaskaņo ar LĢIA – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā, ar pašvaldību – par darbiem ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā.
  • Ar 2016.gadu ir uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošana un sakārtošana. Šogad darbi tiek veikti Latgales reģionā, 2017.gadā plānots tos turpināt Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos.
  • Apsekošanas un sakārtošanas laikā valsts ģeodēziskā tīkla punkti tiek īpaši noformēti. Sienas zīmēm (piemērs bukletā) – sienas reperiem un markām, virs punkta tiek piestiprināta informējoša plāksnīte ar uzrakstu: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”. Savukārt, grunts zīmes (piemērs bukletā) tiek noformētas ar aprakumu un norādītājstabu, uz kura arī ir uzraksts: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”.