izsoles


6.10.2020.

Pašvaldības kustamās mantas virpošanas darba galda 1m95 izsole

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša kustāmās mantas virpošanas darba galda 1m95 izsoli.

Nīcas novada dome 2020.gada 17.novembrī plkst. 11:30 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, rīko pašvaldības kustamās mantas – virpošanas darba galda, izlaiduma gads 1967., mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir noteikta – EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Reģistrējoties, dalībnieki  Nīcas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031531) bankas norēķinu kontā Nr. LV69HABA0551018868961, AS „SWEDBANKA”, kods: HABALV22. Samaksā nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no sākuma cenas, t.i., EUR 45,- (četrdesmit pieci euro).

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai kustāmās mantas virpošanas darba galds 1m95, Nīcas    pagasts, Nīcas novads, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Nīcas novada pašvaldībā, Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 16.kabinetā, darba dienās no plkst.09.00 līdz plkst.16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Nīcas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.nica.lv./pašvaldība/izsoles .

Pašvaldības kontaktpersona par Izsoles norisi, Izsolāmās Mantas tehniskajiem parametriem un apskati ir Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs A. Bišofs, e-pasts: andris.bišofs@nica.lv, tālrunis: 28369464.

Izsoles dalībnieku reģistrāciju veic līdz 2020.gada 16.novembrim plkst. 16:00 Nīcas novada telpās, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā, 16.kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00.

Izsoles pieteikuma veidlapa


18.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Pie Nācaretes baznīcas”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsoli  " Pie Nācaretes baznīcas",  kadastra Nr.6478 019 0211,  0,278  ha, kas atrodas Jūrmalciemā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemes grāmatā- “Jaunie Šķici”, kadastra Nr. 6478 019 0213; Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000253966,  “Ciesas”, kadastra Nr. 6478 019 0022 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0022), Nīcas    pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000126355, „Pirči”, kadastra Nr. 6478 019 0035 (tā sastāvā esošai zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0035); Nīcas    pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000179669 un  “Nācaretes Baznīca”, kadastra Nr. 6478 019 0153,  Nīcas    pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 10000022463.

Pirmpirkuma tiesīgām personām pieteikums jāiesniedz līdz  2020.gada 17.novembrim     plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī   plkst. 10:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamo īpašumu "Pie Nācaretes baznīcas",  kadastra Nr.6478 019 0211,   atsavina  par nosacīto cenu    EUR 2 000   (divi   tūkstoši euro). Izsoles solis EUR 50  (piecdesmit   euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas  EUR 200  (divi  simti   euro).

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa  par īpašuma "Pie Nācaretes baznīcas",  Nīcas    pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir kūrorta teritorija, kurā atļauts izmantot zemi tūrisma un atpūtu saistītu objektu attīstībai un teritorijas labiekārtošanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles.

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NDD lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pirmpirkuma personu pieteikums


18.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Zemarāji”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes) izsoli  " Zemarāji",  kadastra Nr.6480 008 0055,  2  ha, kas atrodas Otaņķu   pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemes grāmatā-  “Urbiņi”’, kadastra Nr. 6480 008 0027 (tā sastāvā esošai zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6480 013 0051), Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 208,  “Drāznieki”, kadastra Nr. 6480 006 0036 (tās sastāvā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6480 013 0049), Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 84,  „Deģi”, kadastra Nr. 6480 008 0022 (tā sastāvā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6480 008 0054), Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 153,  “Ceļnieki”, kadastra Nr.  kadastra Nr. 6480 007 0028 (tā sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6480 008 0056, 6480 008 0217), Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100 0000 20 215,  “Pabērzi”’, kadastra Nr. 6480 008 0060, Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 73, “Imantas’, kadastra Nr. 6480 008 0058, Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 208.

Pirmpirkuma tiesīgām personām pieteikums jāiesniedz līdz  2020.gada 17.novembrim  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī   plkst. 10:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamo īpašumu "Zemarāji",  kadastra Nr.6480 008 0055,  atsavina  par nosacīto cenu  11 200  ( vienpadsmit  tūkstotoši divi  simti euro).

Izsole veids – mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 200 (divi simti    euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas  EUR 1 120 (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa  par īpašuma "Zemarāji",  Otaņķu   pagasts, Nīcas novads, izsolei”.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir ir mežsaimnieciskai   izmantošanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Zemes robežu plāns

Pirmpirkuma personu pieteikums

 


18.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Smilšu Liedags”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  (zemes un mežaudzes) "Smilšu Liedags",  kadastra Nr.6478 003 0058 (kadastra apzīmējums 6478 003 0057),  0,3493 ha, kas atrodas Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā,  1.stāva 4.kabinetā  vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldība/izsoles .

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī   plkst. 09:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikumu  izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 17.novembrim plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.

Nekustamā  īpašuma "Smilšu Liedags",  kadastra Nr.6478 003 0058 (kadastra apzīmējums 6478 003 0057), izsolāmās mantas nosacītā cena   EUR 8 400  (astoņi  tūkstoši četri simti euro). Izsoles solis EUR 100  (viens simts  euro).

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas  EUR 840  (astoņi  simti četrdesmit    euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma  "Smilšu Liedags",   Nīcas   pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

Pirmpirkuma tiesīgās personas nav.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala ”Smilšu Liedags”, kadastra Nr. 6478 003 0058,  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir kūrorta teritorija, kurā atļauts izmantot zemi tūrisma un atpūtu saistītu objektu attīstībai un teritorijas labiekārtošanai. Galvenā atļautā izmantošana  ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu (t.sk. kūrorta ārtsniecības iestāžu) , sporta būvju apbūve un kultūras iestāžu apbūve.

Par Izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona,  kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds  par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2020.gada 17.augustu. 

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu, situācijas plāns

Meža apsaimniekošanas projekts

Pieteikuma veidlapa


25.08.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Bārtas mežs”   tiesību izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes)  "Bārtas mežs",  kadastra Nr.6478 011 0156,  9,88 ha platībā , kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 22.oktobra    plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 22.oktobrī  plkst. 09:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma "Bārtas mežs",  kadastra Nr.6478 011 0156, sākumcena  EUR 102 100(viens simts divi tūkstoši  viens simts euro ). Izsoles solis EUR 1050   (viens tūkstotis piecdesmit   euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 10 210  (desmit tūkstoši divi simti desmit     euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma  "Bārtas mežs",   Nīcas    pagasts, Nīcas novads, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir mežsaimnieciskai izmantošanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Apsaimniekošanas plāns

Zemes robežu plāns

Pieteikuma veidlapa


11.08.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Klampju Šūnas”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsoli  "Klampju Šūnas",  kadastra Nr.6478 013 0096 ,  0,24   ha, kas atrodas Klampju ciemā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir zemes gabala  ar kadastra Nr. 6478 013 0031 (kadastra apzīmējums 6478 013 0110) ar nosaukumu ”Sīļi”, (Nīcas  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 825) un  zemes gabala ar kadastra Nr. 6478 013 0052 ar nosaukumu ”Ežmalas”, (Nīcas  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000005826)  īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgām personām  pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 1.oktobra   plkst. 9:00 Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumu pārējām personām izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 1.oktobra   plkst.09:00 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.  Ja Pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Izsole notiks 2020.gada 1.oktobrī  plkst. 09:30 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma "Klampju Šūnas",  kadastra Nr.6478 013 0096, sākumcena  EUR 1 800   (viens tūkstotis astoņi simti euro). Izsoles solis EUR 100  (viens simts  euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 180  (viens simts astoņdesmit    euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma  "Klampju Šūnas",   Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala izmantošanas nosacījumi ir  viensētu apbūvei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NDDlēmums

Izsoles noteikumi

Pirmpirkuma personu pieteikums
Pieteikuma veidlapa
Zemes robežu plāns


11.08.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Censoņi”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsoli  "Censoņi",  kadastra Nr.6480 007 0165,  2  ha, kas atrodas Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir zemes gabala  ar kadastra Nr. 6480 003 0108 (kadastra apzīmējums 6480 007 0168) ar nosaukumu ”Irbes”, (Otaņķu   pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000362466), zemes gabala ar kadastra Nr. 6480 007 0091 (kadastra  apzīmējumu 6480 007 0091) ar nosaukumu ”Kalēji”, (Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 108),  zemes gabala ar kadastra Nr. 6480 007 0054 ar nosaukumu ”Ražotnes”, (Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000427608),  zemes gabala ar kadastra Nr. 6480 007 0061 ar nosaukumu ”Baloži”, (Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000427763)  un zemes gabals ar kadastra Nr. 6480 007 0086  ar nosaukumu ”Cipreses”, (Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.--)  īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgām personām  pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 1.oktobra    plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumu pārējām personām izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 1.oktobra   plkst. 9:00 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.  Ja Pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Izsole notiks 2020.gada 1.oktobrī  plkst. 10:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma "Censoņi"  kadastra Nr.6480 007 0165, sākumcena  EUR 3 800   (trīs  tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles solis EUR 100  (viens simts  euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 380  (trīs  simti astoņdesmit    euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma  "Censoņi",   Otaņķu   pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala ir   lauksaimniecības vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir  viensētu apbūvei, vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NDD lēmums

Izsoles noteikumi

Pirmpirkuma personas pieteikums
Pieteikuma veidlapa

Situācijas plāns


15.05.2020.

Paziņojums par  zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 15.jūnijā   plkst. 09.30 rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemi mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0160, 230 kv.m.  platībā, kas atrodas Nīcā,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena – 9  EUR (deviņi   eiro). Izsoles solis  2, 00  EUR (divi  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 1.jūnija  līdz  15.jūnijam plkst. 09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  pa tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 1.jūnija  līdz 12.jūnijam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2020.gada 15.maiju.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


14.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Makšķernieku namiņš”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  izsoli  zemei ar ēku  "Makšķernieku namiņš",  kadastra Nr.6478 006 0301 (kadastra apzīmējums 6478 006 0180),  0,1089  ha, kas atrodas Pērkonē,  Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašums ar adresi  Reiņu iela 33, kadastra apzīmējums 6478 006 0076, (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 367), īpašums ar adresi Reiņu iela 36, kadastra apzīmējumu  6478 006 0155,( Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 587), ar adresi Reiņu iela 8, kadastra apzīmējumu 6478 006 0054,  (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.100000343455), ar adresi Reiņu iela 10, kadastra apzīmējumu 6478 006 0055, Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.802 un īpašums “Reiņa Mežs”, kadastra apzīmējums 6478 006 0151 Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.875 īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgām personām  pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz  līdz  2020.gada 2.jūlijā   plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumu pārējām personām izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 2.jūlija  plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.  Ja Pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā  plkst. 14:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Makšķernieku namiņš”, kadastra Nr.6478 006 0301,  izsoles sākumcena  EUR 15 400   (piecpadamit tūkstoši četri simti euro). Izsoles solis EUR 500  (pieci simti   euro).

Izsoles nodrošinājums  10%  apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 1540  (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit    euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Makšķernieku namiņš”, Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala izmantošanas nosacījumi ir  kūrorta teritorija, kurā atļauts izmantot zemi tūrisma un atpūtu saistītu objektu attīstībai un teritorijas labiekārtošanai. Galvenā atļautā izmantošana  ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu (t.sk. kūrorta ārtsniecības iestāžu) , sporta būvju apbūve un kultūras iestāžu apbūvei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns, situācijas plāns

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Pirmpirkuma personu pieteikums

Pieteikuma veidlapa


14.05.2020.

Paziņojums par dzīvokļa  īpašumu  “Akmeņkalni”-1  un “Akmeņkalni”-3  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša dzīvokļa   īpašumu izsoli:

1)“Akmeņkalni” -1, kadastra Nr. 6478 900 0376; 41,90  kv.m., kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

2)“Akmeņkalni” -3, kadastra Nr. 6478 900 0378 ; 42 kv.m., kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minētiem dzīvokļa īpašumiem  nav.

Pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz  līdz  2020.gada 2.jūlija  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks Nīcas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts Nīcas novads 2020.gada 2.jūlijā:

  • 13.30 par dzīvokļa īpašumu “Akmeņkalni”’ -1, kadastra Nr. 6478 900 0376;

Dzīvokļa īpašuma  “Akmeņkalni”’ -1, kadastra Nr. 6478 900 0376  sākumcena EUR 557  (pieci simti piecdesmit septiņi eiro). Izsoles solis ir EUR 50 (piecdesmit  euro).  Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas  EUR 55,70 (piecdesmit pieci euro septiņdesmit euro centi  ). Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma “Akmeņkalni”-1, Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

  • 14.00 par dzīvokļa īpašumu “Akmeņkalni” -3, kadastra Nr. 6478 900 0378;

Dzīvokļa īpašums “Akmeņkalni”’ -3, kadastra Nr. 6478 900 0378  sākumcena EUR 592 (pieci simti deviņdesmit divi eiro). Izsoles solis ir EUR 50 (piecdesmit  euro). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 59,20 (piecdesmit deviņi  euro divdesmit  euro centi ). Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma “Akmeņkalni”-3, Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei.

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

  Dzīvokļu īpašuma   turpmākie   izmantošanas nosacījumi ir  valdīt un lietot dzīvokļa īpašumus,  ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldība/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni  25 622 860  līdz 1.jūlijam.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Inventarizācija - Akmeņkalni-1

Inventarizācija - Akmeņkalni-3

Pieteikuma veidlapa Akmeņkalni-1

Pieteikuma veidlapa Akmeņkalni-3


14.05.2020.

Paziņojums par dzīvokļa  īpašuma  Pērkones iela 9-1  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša dzīvokļa  īpašuma izsoli  Pērkones iela 9-1,  kadastra Nr.6478 900 0374,  50,1 kv.m ha platībā , kas atrodas Grīnvaltos,  Nīcas   pagastā, Nīcas novadā.

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto dzīvokļa  īpašumu nav.

Pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 2.jūlija  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst. 13:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā dzīvokļa  īpašuma Pērkones iela 9-1,  kadastra Nr.6478 900 0374 , izsoles  sākumcena ir  EUR 7 100 (septiņi tūkstoši viens  simts eiro) un izsoles solis EUR  100 ,00 (viens  simts  euro).

                Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 710 (septiņi simti desmit  euro)

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

 Maksājuma mērķī jānorāda : ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma Pērkones iela 9-1,   Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

 Dzīvokļa īpašuma   turpmākais  izmantošanas nosacījums ir  valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu,  ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldība/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni  25 622 860  līdz 1.jūlijam.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta

Pieteikuma veidlapa


14.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Egļu mežs”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsoli  zemes un mežaudzes "Egļu mežs",  kadastra Nr.6478 016 0111,  0,94  ha, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Upenieki”, kadastra apzīmējums 6478 016 0093, (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 690), īpašuma “’Meža Vasari”, kadastra apzīmējums  6478 016 0080,( Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 100000551703), un  “Nīcas Lielais mežs”, kadastra apzīmējums  6478 017 0147, (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.100000547513 īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgām personām  pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 2.jūlijā   plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumu pārējām personām izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 2.jūlija  plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.  Ja Pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā   plkst. 11:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Egļu mežs”’, kadastra Nr.6478 016 0111 , sākumcena  EUR 1 100   (viens tūkstotis simts euro). Izsoles solis EUR 50  (piecdesmit  euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 110  (viens simts desmit   euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Egļu mežs” , Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala izmantošanas nosacījumi ir  mežsaimnieciskai izmantošanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pirmpirkuma personas pieteikums

Pieteikuma veidlapa.
Meža apsaimniekošanas plāns


14.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  “Cvībeļi”  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  izsoli zemes un mežaudzes "Cvībeļi",  kadastra Nr.6478 022 0119,  6,32 ha, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr. 6478 022 0064, (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 652), īpašuma “’Meža Koppes”, kadastra Nr. 6478 022 0118,( Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 515), “Radomišķi”, kadastra Nr. 6478 022 0048, (Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 322),  “Grantskalni” , kadastra Nr. 6478 022 0042, ( Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.-----) un “Tauriņi”, kadastra Nr. 6478 022 0017 (  Nīcas  pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 193)  īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgām personām  pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 2.jūlijā   plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā   plkst. 10:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikumu pārējām personām izsolei iesniegt  līdz 2020.gada 2.jūlija  plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1.stāva  4.kabinetā.  Ja Pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Nekustamā īpašuma ”Cvībeļi ”’, kadastra Nr.6478 022 0119 , izsoles  sākumcena  EUR 18 700   (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). Izsoles solis EUR 200  (divi simti euro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 1870  (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit  euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Cvībeļi” , Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Zemes gabala izmantošanas nosacījumi ir  mežsaimnieciskai izmantošanai, ievērojot Papes dabas parka noteikumus.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pirmpirkuma personas pieteikums

Pieteikuma veidlapa
Meža apsaimniekošanas plāns


14.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  izsoli "Ābeļziedi", kadastra Nr.6478 007 0171 (6478 007 0111),  5,14    ha platībā , kas atrodas Nīcas   pagastā, Nīcas novadā.

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto īpašumu nav.

Pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 2.jūlija    plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst. 10:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Ābeļziedi”, kadastra Nr.6478 007 0171 (kadastra apzīmējums 6478 007 0111), izsoles sākumcena ir  EUR 16 200 (sešpadsmit tūkstoši divi simti   eiro un izsoles solis EUR  1600 ,00 (viens tūkstotis seši simti  euro).

 Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 1620  (viens tūkstotis seši simti divdesmit  euro).

Nodrošinājuma maksu ieskaitīt  pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

 Maksājuma mērķī jānorāda : ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Ābeļziedi”,  Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

 Zemes gabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir  lauksaimniecības vajadzībām, kur  galvenā izmantošana   ir viensētu apbūvei, vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldība/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51 vai  25 42 50 41 līdz 1.jūlijam.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pieteikuma veidlapa


14.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pora Zudavi” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  izsoli "Pora Zudavi", kadastra Nr.6478 006 0009,  2.99   ha platībā , kas atrodas Nīcas   pagastā, Nīcas novadā.

Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto īpašumu nav.

Pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 2.jūlija    plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst. 09:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Pora Zudavi”, kadastra Nr.6478 006 0009 , izsole sākumcena ir  EUR 8 400 (astoņi tūkstoši četri simti  eiro) un izsoles solis EUR  800 ,00 (astoņi simti  euro).

Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 840  (astoņi simti četrdesmit eiro). Nodrošinājuma maksu ieskaitīt  pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

 Maksājuma mērķī jānorāda : ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Pora Zudavi”,  Nīcas  pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

 Zemes gabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir   lauksaimniecības vajadzībām, kur  galvenā izmantošana   ir viensētu apbūvei, vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldība/izsoles .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51 vai  25 42 50 41 līdz 1.jūlijam.

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pieteikuma veidlapa

 


27.04.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 15.maijā  plkst. 09.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals ar nosaukumu  “Starpgabali” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0187, 700 kv.m.  platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 5.maija līdz  15.maijam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā.  Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 5.maija   līdz 14.maijam.    

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 1. stāvā  4.kabinetā) , kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 6 34 522 51, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


27.04.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 15.maijā   plkst. 10.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals  ar nosaukumu “Bez adreses” ar  kadastra Nr. 6478 016 0011 (kadastra apzīmējums 6478 016 0044), 0,63 ha platībā, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 5.maija līdz  15.maijam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā.  Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 5.maija   līdz 14.maijam.    

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 1. stāvā  4.kabinetā) , kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 6 34 522 51, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


27.04.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 15.maijā  plkst. 10.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals  ar nosaukumu “Starpgabali” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0187, 1234 kv.m.  platībā, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 5.maija līdz  15.maijam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā.  Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 5.maija   līdz 14.maijam.    

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 1. stāvā  4.kabinetā) , kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 6 34 522 51, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa

 


27.04.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 15.maijā  plkst. 11.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals ar nosaukumu “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0169, 0,3 ha  platībā, kas atrodas Nīcā,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 5.maija līdz  15.maijam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā.  Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 5.maija   līdz 14.maijam.    

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 1. stāvā  4.kabinetā) , kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 6 34 522 51, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


14.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 10.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemi mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Rudes dārzi” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0089, 0,0832  ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena – 12  EUR (divpadsmit  eiro). Izsoles solis  2, 00  EUR (divi  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Parks pie skolas" 0,2221  ha platībā, kadastra Nr.6480 007 0157, kas atrodas Otaņķu  pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Baloži”, kadastra Nr. 6480 007 0061, kas reģistrēts Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 100 000 42 77 63 un īpašuma “’Ražotnes”, kadastra Nr. 6480 007 0054, kas reģistrēts Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 100 000 42 76 08 īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 30.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 30.martā  plkst. 10:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Parks pie skolas”’, kadastra Nr.6480 007 0157 , sākumcena( pārdošana par brīvu cenu)  ir noteikta   EUR 338  (trīs simti trīsdesmit astoņi eiro). Izsoles solis EUR 30 (trīsdesmit  eiro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 33,80 (trīsdesmit  trīs eiro astoņdesmit eiro centi).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Parks pie skolas” , Otaņķu pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Zemes gabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir  vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei, smagās rūpniecības  un pirmspastrādes uzņēmumu apbūvei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā https://www.nica.lv/lv/izsoles/ .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 11.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 2,44 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena - 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro). Izsoles solis  5, 00  EUR (pieci  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi
Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 09.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012, 2,2 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena - 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro). Izsoles solis  5, 00  EUR (pieci  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē  https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 10.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemi mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0169, 0,30  ha platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena – 16  EUR (sešpadsmit  eiro). Izsoles solis  2, 00  EUR (divi  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa

 


13.02.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Pļavas",  0,79  ha platībā, kadastra Nr.6480 003 0121, kas atrodas Otaņķu  pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

 Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Spuri”, kadastra Nr. 6480 007 0036 (tās sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6480 003 0118), Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 190  un īpašuma “Otaņķi”, kadastra Nr. 6480 003 0104, (tā sastāvā esošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6480 003 0072, 6480 003 0105) , Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 148  īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 30.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 30.martā  plkst. 09:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Pļavas”’, kadastra Nr.6480 003 0121, sākumcena (pārdošana par brīvu cenu)  ir noteikta   EUR 2030 (divi tūkstoši trīsdesmit eiro). Izsoles solis EUR 200 (divi simti eiro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 203,00 (divi simti trīs   eiro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Pļavas” , Otaņķu pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Zemes  gabala ”Pļavas”, kadastra Nr. 6480 003 0121  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir lauksaimniecības vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir viensētu apbūve, vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā https://www.nica.lv/lv/izsoles/ .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA MERCEDES BENZ 0404 IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0404 izsole.

            Nīcas novada dome 2020.gada 23.janvārī plkst. 15:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, rīko pašvaldības kustamās mantas –pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 ar valsts reģistrācijas Nr. HE 9822, izlaiduma gads 1997., mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir noteikta – EUR 2160,00 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), ieskaitot PVN. Nodrošinājums 10% apmērā sastāda EUR 216 (divi simti sešpadsmit euro), ieskaitot PVN, kas ir jāiemaksā Nīcas novada domes norēķinu kontā LV^(HABA0551018868961, banka: AS “SWEDBANK”, kods HABALV22, pirms reģistrācijas izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tos saņemot Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

Pašvaldības kontaktpersona par izsoļu norisi, izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati dabā, ir Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr. 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.

Pieteikšanās dalībai izsolēs saskaņā ar izsoles noteikumiem līdz 2020.gada 23. janvārim plkst. 12:00 tiek veikta Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA HYUNDAI ELANTRA IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506 izsole.

       Nīcas novada dome 2020.gada 23.janvārī plkst. 14:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, rīko pašvaldības kustamās mantas –transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506, izlaiduma gads 2006., mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir noteikta – EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro), ieskaitot PVN. Nodrošinājums 10% apmērā sastāda EUR 12 (divpadsmit euro), ieskaitot PVN, kas ir jāiemaksā Nīcas novada domes norēķinu kontā LV^(HABA0551018868961, banka: AS “SWEDBANK”, kods HABALV22, pirms reģistrācijas izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tos saņemot Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

Pašvaldības kontaktpersona par izsoļu norisi, izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati dabā, ir Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr. +371 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.

Pieteikšanās dalībai izsolēs saskaņā ar izsoles noteikumiem līdz 2020.gada 23. janvārim plkst. 12:00 tiek veikta Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" 0,3401 ha platībā, kadastra Nr.6478 010 0315 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 010 0199), kas atrodas Nīcā,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51. Pieteikumu  pieņemšana un   pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē 1.stāvā 4.kabinetā , Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2019.gada 22.novembrim   plkst. 09:00. Izsole notiek 2019.gada 22.novembrī  plkst.09.30 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR  5 2 00 (pieci    tūkstoši divi simti eiro). Izsoles nodrošinājums EUR 520  (pieci simti divdesmit   eiro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 50,00 (piecdesmit    eiro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Lēmums
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par  nedzīvojamo telpu nomu  

                Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Telpu  nomas termiņš 7 gadi:

2019.gada 20.novembrī plkst. 10.00, telpai ēkā Nr.17, ar platību 19,7 kvm,                    

Izsoles sākumcena 1.17 EUR ( viens euro septiņpadsmit centi)  par kvadrātmetru bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12  EUR (divpadsmit centi) par kvadrātmetru bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes vai Otaņķu pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

                 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 20.novembrim plkst.9.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāva 16.kabinetā.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kas atbilst prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 20. novembri. 

Kontaktpersona Nīcas ambulances vadītāja INATA ŠTĀLE, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Telpu plāns


Paziņojums par  mežu zemes gabalu pārdošanu  izsolē   

Pamatojoties uz   2019.gada 12.augusta Nīcas novada domes lēmumiem Nr.104, 105, 106, 107 , Nīcas novada dome 2019.gada 3.oktobrī    rīko  mežu gabalu tiesību izsoli īpašumiem:

  • Alkšņu mežs, kadastra Nr. 6478 021 0187, 54,96 ha platībā;
  • Melnalksnis, kadastra Nr. 6478 021 0190, 7,8 ha platībā;
  • Baltalkšņu mežs, kadastra Nr. 6478 011 0155, 21,52 ha platībā;
  • Kalnišķu Mežs, kadastra Nr. 6478 021 0176, 131 ha platībā;

Pieteikšanās  izsolei līdz 2019.gada 3.oktobrim  plkst.09.00, Nīcas novada domē 18.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 16.00 ar pusdienas laiku no plkst.12.00- 12.30.

Izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles objektiem  darba dienās darba laikā no plkst. 9.00-16.00 Nīcas pagastā, Nīcas novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni  6 34 52251.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē 18.kabinētā,  Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, vai elektroniski Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupēju soli.

Izsole  tiek organizēta katram nekustamam īpašumam atsevišķi. Izsoles sākumcena un izsoles solis ir noteikti  izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī Nīcas novada domē 14.kabinetā:

plkst.09.30- nekustamo īpašumu  Alkšņu mežs;

plkst.10.00- nekustamo īpašumu  Melnalksnis;

plkst.10.30- nekustamo īpašumu  Baltalkšņu mežs;

plkst.11.00- nekustamo īpašumu  Kalnišķu Mežs;

Izsoles nodrošinājums – 10 % no katra nekustamā īpašuma sākumcenas. Izsoles nodrošinājums ir  iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma, konta Nr.  Nr.LV69HABA0551018868961, banka  AS Swedbank.

Izsoles nodrošinājums nekustamiem īpašumiem:

  • Alkšņu mežs- EUR 22 860 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro)
  • Melnalksnis- EUR 2480 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro)
  • Baltalkšņu mežs-EUR 9320 (deviņi tūkstoši  trīs simti divdesmit eiro).
  • Kalnišķu Mežs- EUR 67 150  (sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit  eiro).

Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu  laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jāparaksta pirkuma līgums par nosolīto nekustamo īpašumu.

Alkšņu mežs

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas lapa

Baltalkšņu mežs

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu rakturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas veidlapa

Kalnišķu mežs

NNd lēmums
Izsoles noteikumi. doc

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas lapa

Melnalksnis

NNd lēmums
Izsoles noteikumi

Zemes grāmata , zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas veidlapa


Paziņojums par  neapbūvētas lauksaimniecības zemes nomu   

            Nīcas novada pašvaldība  2019.gada 20.jūnijā  plkst. 09.30, rīko atklātu mutisku izsoli par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu ar nosaukumu “Mazruņņi” ar kadastra apzīmējumu 6478 011 0009, 1,11  ha platībā, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.  Zemes nomas termiņš 6 gadi. Zemes nomas tiesība spēkā līdz brīdim, kad ēku/būvju īpašumu iegūst īpašumā fiziska vai juridiska persona.

Izsoles sākumcena 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro), ar izsoles minimālo soli 2, 00  EUR (divi euro).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Lauksaimniecības zemes gabala apskate no 2019.gada 3.jūnija līdz  17.jūnijam no plkst. 9:00- 16:00.

 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 20.jūnijam plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 2.stāva, 18.kabinetā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.maijam.   

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi
Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA MERCEDES BENZ 0404 IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0404 izsole.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA HYUNDAI ELANTRA IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506 izsole.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par  nedzīvojamo telpu nomu  

                Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Telpu  nomas termiņš 7 gadi:

2019.gada 23.maijā plkst. 11.00, telpai ēkā Nr.17, ar platību 19,7 kvm,

                                     plkst. 11.30 telpai ēkā Nr. 27 ar platību 15.0 kvm,

                                      plkst. 12.00 telpu grupai  ēkā Nr. 6 ar kopējo platību 44,4 kvm,

                                      plkst.12.30 telpu grupai ēkā Nr.30, ar kopējo platību 13,7 kvm.

Izsoles sākumcena 1.17 EUR ( viens euro septiņpadsmit centi)  par kvadrātmetru bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12  EUR (divpadsmit centi) par kvadrātmetru bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes vai Otaņķu pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

                 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 23.maija plkst.9.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāva 18.kabinetā.

                Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kas atbilst prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 1.aprīli. 

Kontaktpersona Nīcas ambulances vadītāja INATA ŠTĀLE, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa
Telpu plāns


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Mazbangas" 0,5632 ha platībā, kadastra Nr.6478 005 0143 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 005 0144), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2019.gada 23.maija  plkst. 09:30. Izsole notiek 2019.gada 23.maija plkst. 10.00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR 7 500 (septiņi   tūkstoši pieci simti euro). Izsoles nodrošinājums EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit  euro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Mazbangas" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 500,00 (pieci simti   euro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

pirkuma līguma projekts

Pieteikuma veidlapa
Nīcas novada domes lēmums-1


Paziņojums par  neapbūvētas lauksaimniecības zemes nomu   

Nīcas novada pašvaldība  2019.gada 16.maijā plkst. 10.30, rīko atklātu mutisku izsoli par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu ar nosaukumu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 0,5 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes nomas termiņš 6 gadi.

Izsoles sākumcena 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro), ar izsoles minimālo soli 2, 00  EUR (divi euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nicas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 16.maija plkst.10:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 2.stāva, 19.kabinetā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 1.aprīli. 

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Grafiskais pielikums

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa