izsoles

14.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 10.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemi mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Rudes dārzi” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0089, 0,0832  ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena – 12  EUR (divpadsmit  eiro). Izsoles solis  2, 00  EUR (divi  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Parks pie skolas" 0,2221  ha platībā, kadastra Nr.6480 007 0157, kas atrodas Otaņķu  pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Baloži”, kadastra Nr. 6480 007 0061, kas reģistrēts Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 100 000 42 77 63 un īpašuma “’Ražotnes”, kadastra Nr. 6480 007 0054, kas reģistrēts Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 100 000 42 76 08 īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 30.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 30.martā  plkst. 10:00, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Parks pie skolas”’, kadastra Nr.6480 007 0157 , sākumcena( pārdošana par brīvu cenu)  ir noteikta   EUR 338  (trīs simti trīsdesmit astoņi eiro). Izsoles solis EUR 30 (trīsdesmit  eiro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 33,80 (trīsdesmit  trīs eiro astoņdesmit eiro centi).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Parks pie skolas” , Otaņķu pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Zemes gabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir  vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei, smagās rūpniecības  un pirmspastrādes uzņēmumu apbūvei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā https://www.nica.lv/lv/izsoles/ .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 11.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 2,44 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena - 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro). Izsoles solis  5, 00  EUR (pieci  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi
Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 09.30, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012, 2,2 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena - 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro). Izsoles solis  5, 00  EUR (pieci  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē  https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


13.02.2020.

Paziņojums zemes nomas tiesību izsoli   

Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā  plkst. 10.00, rīko  mutisku  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecības zemi mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām   zemes nomas tiesību izsoli.

Zemes gabals “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0169, 0,30  ha platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Zemes gabala turpmākais  izmantošanas mērķis– zeme  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību  izsoles  sākumcena – 16  EUR (sešpadsmit  eiro). Izsoles solis  2, 00  EUR (divi  eiro).

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi  par tālruni 6 34 522 51,  no 2020.gada 2.marta  līdz 11.martam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.novembri.   

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa

 


13.02.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Pļavas",  0,79  ha platībā, kadastra Nr.6480 003 0121, kas atrodas Otaņķu  pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51.

 Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Spuri”, kadastra Nr. 6480 007 0036 (tās sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6480 003 0118), Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 190  un īpašuma “Otaņķi”, kadastra Nr. 6480 003 0104, (tā sastāvā esošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6480 003 0072, 6480 003 0105) , Otaņķu pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr. 148  īpašnieki.

Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums dalībai  izsolē  jāiesniedz   līdz  2020.gada 30.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, 1.stāvā 4.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2020.gada 30.martā  plkst. 09:30, Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Nekustamā īpašuma ”Pļavas”’, kadastra Nr.6480 003 0121, sākumcena (pārdošana par brīvu cenu)  ir noteikta   EUR 2030 (divi tūkstoši trīsdesmit eiro). Izsoles solis EUR 200 (divi simti eiro).

Izsoles nodrošinājums  10% apmērā no sākumcenas, t.i. EUR 203,00 (divi simti trīs   eiro).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. Nr. 90000031531, AS Swedbank Konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma ”Pļavas” , Otaņķu pagasta, Nīcas novada, izsolei”. Izsoles veids –mutiska ar augšupejošu soli.

Zemes  gabala ”Pļavas”, kadastra Nr. 6480 003 0121  turpmākie izmantošanas nosacījumi ir lauksaimniecības vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir viensētu apbūve, vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā https://www.nica.lv/lv/izsoles/ .

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA MERCEDES BENZ 0404 IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0404 izsole.

            Nīcas novada dome 2020.gada 23.janvārī plkst. 15:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, rīko pašvaldības kustamās mantas –pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 ar valsts reģistrācijas Nr. HE 9822, izlaiduma gads 1997., mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir noteikta – EUR 2160,00 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), ieskaitot PVN. Nodrošinājums 10% apmērā sastāda EUR 216 (divi simti sešpadsmit euro), ieskaitot PVN, kas ir jāiemaksā Nīcas novada domes norēķinu kontā LV^(HABA0551018868961, banka: AS “SWEDBANK”, kods HABALV22, pirms reģistrācijas izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tos saņemot Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

Pašvaldības kontaktpersona par izsoļu norisi, izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati dabā, ir Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr. 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.

Pieteikšanās dalībai izsolēs saskaņā ar izsoles noteikumiem līdz 2020.gada 23. janvārim plkst. 12:00 tiek veikta Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA HYUNDAI ELANTRA IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506 izsole.

       Nīcas novada dome 2020.gada 23.janvārī plkst. 14:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, rīko pašvaldības kustamās mantas –transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506, izlaiduma gads 2006., mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir noteikta – EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro), ieskaitot PVN. Nodrošinājums 10% apmērā sastāda EUR 12 (divpadsmit euro), ieskaitot PVN, kas ir jāiemaksā Nīcas novada domes norēķinu kontā LV^(HABA0551018868961, banka: AS “SWEDBANK”, kods HABALV22, pirms reģistrācijas izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tos saņemot Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

Pašvaldības kontaktpersona par izsoļu norisi, izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati dabā, ir Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr. +371 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.

Pieteikšanās dalībai izsolēs saskaņā ar izsoles noteikumiem līdz 2020.gada 23. janvārim plkst. 12:00 tiek veikta Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 16. Kabinetā (sekretāre), darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" 0,3401 ha platībā, kadastra Nr.6478 010 0315 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 010 0199), kas atrodas Nīcā,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51. Pieteikumu  pieņemšana un   pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē 1.stāvā 4.kabinetā , Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2019.gada 22.novembrim   plkst. 09:00. Izsole notiek 2019.gada 22.novembrī  plkst.09.30 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR  5 2 00 (pieci    tūkstoši divi simti eiro). Izsoles nodrošinājums EUR 520  (pieci simti divdesmit   eiro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 50,00 (piecdesmit    eiro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Lēmums
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par  nedzīvojamo telpu nomu  

                Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Telpu  nomas termiņš 7 gadi:

2019.gada 20.novembrī plkst. 10.00, telpai ēkā Nr.17, ar platību 19,7 kvm,                    

Izsoles sākumcena 1.17 EUR ( viens euro septiņpadsmit centi)  par kvadrātmetru bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12  EUR (divpadsmit centi) par kvadrātmetru bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes vai Otaņķu pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

                 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 20.novembrim plkst.9.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāva 16.kabinetā.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kas atbilst prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 20. novembri. 

Kontaktpersona Nīcas ambulances vadītāja INATA ŠTĀLE, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Telpu plāns


Paziņojums par  mežu zemes gabalu pārdošanu  izsolē   

Pamatojoties uz   2019.gada 12.augusta Nīcas novada domes lēmumiem Nr.104, 105, 106, 107 , Nīcas novada dome 2019.gada 3.oktobrī    rīko  mežu gabalu tiesību izsoli īpašumiem:

  • Alkšņu mežs, kadastra Nr. 6478 021 0187, 54,96 ha platībā;
  • Melnalksnis, kadastra Nr. 6478 021 0190, 7,8 ha platībā;
  • Baltalkšņu mežs, kadastra Nr. 6478 011 0155, 21,52 ha platībā;
  • Kalnišķu Mežs, kadastra Nr. 6478 021 0176, 131 ha platībā;

Pieteikšanās  izsolei līdz 2019.gada 3.oktobrim  plkst.09.00, Nīcas novada domē 18.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 16.00 ar pusdienas laiku no plkst.12.00- 12.30.

Izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles objektiem  darba dienās darba laikā no plkst. 9.00-16.00 Nīcas pagastā, Nīcas novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni  6 34 52251.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē 18.kabinētā,  Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, vai elektroniski Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupēju soli.

Izsole  tiek organizēta katram nekustamam īpašumam atsevišķi. Izsoles sākumcena un izsoles solis ir noteikti  izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī Nīcas novada domē 14.kabinetā:

plkst.09.30- nekustamo īpašumu  Alkšņu mežs;

plkst.10.00- nekustamo īpašumu  Melnalksnis;

plkst.10.30- nekustamo īpašumu  Baltalkšņu mežs;

plkst.11.00- nekustamo īpašumu  Kalnišķu Mežs;

Izsoles nodrošinājums – 10 % no katra nekustamā īpašuma sākumcenas. Izsoles nodrošinājums ir  iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma, konta Nr.  Nr.LV69HABA0551018868961, banka  AS Swedbank.

Izsoles nodrošinājums nekustamiem īpašumiem:

  • Alkšņu mežs- EUR 22 860 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro)
  • Melnalksnis- EUR 2480 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro)
  • Baltalkšņu mežs-EUR 9320 (deviņi tūkstoši  trīs simti divdesmit eiro).
  • Kalnišķu Mežs- EUR 67 150  (sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit  eiro).

Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu  laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jāparaksta pirkuma līgums par nosolīto nekustamo īpašumu.

Alkšņu mežs

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas lapa

Baltalkšņu mežs

NND lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu rakturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas veidlapa

Kalnišķu mežs

NNd lēmums
Izsoles noteikumi. doc

Zemes grāmata, zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas lapa

Melnalksnis

NNd lēmums
Izsoles noteikumi

Zemes grāmata , zemes robežu plāns

Nogabalu raksturojošie rādījumi

Meža apsaimniekošanas plāns

Pieteikuma veidlapa

Reģistrācijas veidlapa


Paziņojums par  neapbūvētas lauksaimniecības zemes nomu   

            Nīcas novada pašvaldība  2019.gada 20.jūnijā  plkst. 09.30, rīko atklātu mutisku izsoli par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu ar nosaukumu “Mazruņņi” ar kadastra apzīmējumu 6478 011 0009, 1,11  ha platībā, kas atrodas Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.  Zemes nomas termiņš 6 gadi. Zemes nomas tiesība spēkā līdz brīdim, kad ēku/būvju īpašumu iegūst īpašumā fiziska vai juridiska persona.

Izsoles sākumcena 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro), ar izsoles minimālo soli 2, 00  EUR (divi euro).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Lauksaimniecības zemes gabala apskate no 2019.gada 3.jūnija līdz  17.jūnijam no plkst. 9:00- 16:00.

 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 20.jūnijam plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 2.stāva, 18.kabinetā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 15.maijam.   

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Izsoles noteikumi
Grafiskais pielikums

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA MERCEDES BENZ 0404 IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0404 izsole.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKĻA HYUNDAI ELANTRA IZSOLE

Pašvaldības kustamās mantas – lietotā transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506 izsole.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Paziņojums par  nedzīvojamo telpu nomu  

                Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Telpu  nomas termiņš 7 gadi:

2019.gada 23.maijā plkst. 11.00, telpai ēkā Nr.17, ar platību 19,7 kvm,

                                     plkst. 11.30 telpai ēkā Nr. 27 ar platību 15.0 kvm,

                                      plkst. 12.00 telpu grupai  ēkā Nr. 6 ar kopējo platību 44,4 kvm,

                                      plkst.12.30 telpu grupai ēkā Nr.30, ar kopējo platību 13,7 kvm.

Izsoles sākumcena 1.17 EUR ( viens euro septiņpadsmit centi)  par kvadrātmetru bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12  EUR (divpadsmit centi) par kvadrātmetru bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes vai Otaņķu pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

                 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 23.maija plkst.9.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāva 18.kabinetā.

                Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kas atbilst prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 1.aprīli. 

Kontaktpersona Nīcas ambulances vadītāja INATA ŠTĀLE, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa
Telpu plāns


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendenta atlasi

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Mazbangas" 0,5632 ha platībā, kadastra Nr.6478 005 0143 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 005 0144), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli ar noteiktu pretendentu atlasi. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 6 34 522 51. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2019.gada 23.maija  plkst. 09:30. Izsole notiek 2019.gada 23.maija plkst. 10.00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR 7 500 (septiņi   tūkstoši pieci simti euro). Izsoles nodrošinājums EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit  euro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Mazbangas" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 500,00 (pieci simti   euro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

pirkuma līguma projekts

Pieteikuma veidlapa
Nīcas novada domes lēmums-1


Paziņojums par  neapbūvētas lauksaimniecības zemes nomu   

Nīcas novada pašvaldība  2019.gada 16.maijā plkst. 10.30, rīko atklātu mutisku izsoli par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu ar nosaukumu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 0,5 ha platībā, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.  Zemes nomas termiņš 6 gadi.

Izsoles sākumcena 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro), ar izsoles minimālo soli 2, 00  EUR (divi euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nicas novads)  vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads), kā arī interneta vietnē  www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

 Pieteikumi  jāiesniedz līdz 2019.gada 16.maija plkst.10:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 2.stāva, 19.kabinetā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem  nekustamiem īpašumiem uz 2019.gada 1.aprīli. 

Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Grafiskais pielikums

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa