Šodien Nīcā valda teātra noskaņa. Izbaudīsim!

PAPILDINĀTS. Aprit 5 gadi, kopš darbību uzsāka Nīcas amatierteātris režisores Dainas Kandēvicas vadībā. Savu jubileju kolektīvs nolēmis atzīmēt 18. februārī, uzaicinot uz Nīcu savus draugu kolektīvus un dodot iespēju šajā dienā novada iedzīvotājiem bez maksas noskatīties četras izrādes, bet noslēgumā aktieriem būs atpūtas pasākums.  Pāvilostas, Jaunlutriņu, Nīcas amatierteātris un Liepājas TMC Metalurgu Tautas teātris ir labākie Kurzemes kolektīvi, kas izvirzīti uz Nacionālā kultūras centra rīkoto Kurzemes reģionālo skati, kas nedēļu vēlāk notiks Ventspilī. Kā goda viesi uz jubilejas izrādēm ir aicināti Nīcas novadā dzīvojošie profesionālie aktieri. Lasīt vairāk

Piešķir zvejas tiesības un aicina uz izlozi

Nīcas novada dome saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīviem aktiem organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu. 13. februārī novada domes sēdē akceptēja zvejai Baltijas jūras piekrastē zivju āķu komplektu piešķiršanu 19 zvejniekiem; zivju tīklu – 27 zvejniekiem, reņģu tīklu – 47 zvejniekiem; zvejai Liepājas ezerā – zivju murdu piešķiršanu 45 zvejniekiem. Nepietiekamo limitu dēļ nomas tiesības tika noraidītas vairākiem zvejniekiem. Viņi 17. februārī tiek aicināti uz 3 zivju āķu komplektu, 2 zivju tīklu un 3 reņģu tīklu izlozi, zvejošanai Baltijas jūrā, kā arī uz 6 zivju murdu izlozi, zvejošanai Liepājas ezerā. Lasīt vairāk

Otaņķu etnogrāfisko ansambli rāda TV

Pirmā Baltijas televīzijas kanāla 15. februāra ziņu raidījumā iekļauts sižets par Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa darbību. Filmēšana notika mēģinājuma laikā. Krievvalodīgo iedzīvotāju auditorijai bija iespēja ne vien dzirdēt otaņķnieku dziesmu izpildījumu, bet arī uzzināt kolektīva vēsturi, iepazīt senus “mūzikas instrumentus”, kas tiek likti lietā, un novērtēt jauno vīriešu tautastērpu. Video

Interesanti pavada laiku bez mobilā telefona

Šonedēļ Rudes pamatskolā, vienojoties ar skolēniem, ārpusstundu laiks tiek pavadīts bez mobilajiem telefoniem. Skolēniem ir iespēja starpbrīžos un pēc stundām iesaistīties gan novusa, gan dambretes turnīros, spēlēt dažādas galda spēles, lēkt “klasītes” vai uzspēlēt “desas”.  Skolotāji piedāvā dažādas aktivitātes, saistītas ar saviem mācību priekšmetiem: spēli „Alias” latviešu valodā, eksperimentus ar elektrību dabaszinībās, atjautības uzdevumus matemātikā u.c. Īpaši priecīgi ir jaunāko klašu skolēni, jo šādi pavadīt brīvo laiku ir daudz interesantāk. Foto

Klientu apkalpošanas centrs šonedēļ ir slēgts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas atrodas novada domes 1. stāvā, no 13. līdz 17. februārim darbinieces atvaļinājuma laikā ir slēgts. Lai risinātu interesējošos jautājumus, griezties valsts iestādēs Liepājā vai arī apmeklēt Nīcas apkalpošanas centru sākot ar 20. februāri.

Jau piekto gadu izsludina vietējo projektu konkursu

Lai turpinātu sekmēt vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, 2017. gadā jau piekto gadu pēc kārtas tiek rīkots vietējais projektu konkurss. Šajā gadā tam dots nosaukums “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”, kas nozīmē, ka šajā gadā projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas simtgades tuvošanos. Tāpat kā iepriekš, arī 2017. gadā kopējais projektu konkursa budžets ir 4300 eiro, vienam projektam maksimāli pieejamais Nīcas novada domes  finansējums – 430 eiro. Projektu iesniegšana līdz 28. februārim. Vairāk informācijas

Automašīnas nedrīkstēs novietot Pērkones ceļa malās

Lai neradītu draudus satiksmes drošībai, tajā skaitā kājāmgājējiem, varētu iebraukt drošības dienestu transports un būtu brīva piekļuve īpašumiem, kas atrodas pašvaldības ceļa „Dzirnavas- Ūbelītes” malās, novada domes deputāti  atbalstīja Pērkones tūrisma uzņēmēju – z/s „Vērbeļnieki” un SIA „Ervils” – ierosinājumu uzstādīt apstāšanās/stāvēšanas aizlieguma zīmi minētā ceļa abās malās. Sabiedrības informēšanai tiks izlikta informatīva zīme par tuvākajām bezmaksas autostāvvietām. Lasīt vairāk

Nīcā ēno pat liepājnieki

Visā Latvijā šodien ir ēnu diena. Šoreiz ēnas ir diviem Nīcas pašvaldības darbiniekiem – juristei Ivetai Tumaščikai un sporta darba organizatoram Ingaram Kalējam. Ar sporta darbu rūpīgāk vēlējās iepazīties pašu sportiskais puisis Edgars Kovaļskis, bet izzināt jurista darba specifiku ieradušies divi puiši no Liepājas 15. vidusskolas. Viņi ne vien klausījās, bet arī veica juristes uzdotu uzdevumu, pētot likumu normas. Liepājas jaunieši arī vairāk uzzināja par Nīcu un apmeklēja jauno sporta halli.

Apstiprina audzēkņu izglītošanas izmaksas

Pašvaldības grāmatvedība veikusi aprēķinus par audzēkņu izglītošanas izmaksām Nīcas novada izglītības iestādēs. Apkopojot visas izmaksas: darbinieku atalgojumu, komunālos pakalpojumus, ēku uzturēšanas izdevumus, inventāru, mācību materiālus u.c., Rudes pamatskolā viena audzēkņa izmaksas mēnesī ir 174,24 eiro, bērnudārzā „Spārīte” – 166.58 eiro, Nīcas vidusskolā – 120,09 eiro. Deputāti domes sēdē apstiprināja minētās izmaksas, kas kalpo par pamatu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ja mūsu novada iestādes apmeklē citā pašvaldībā deklarēti bērni.

Darbu uzsāk Pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītājs

Nīcas novada pašvaldībā bija vakanta pašvaldības policijas priekšnieka amata vieta. Vakancei pieteicās divi pretendenti. Domes deputātu izveidotā komisija – domes priekšsēdētājs A.Petermanis, izpilddirektors A.Šakals, deputāti R.Latvens un J.Ausējs – 30.janvārī veica darba pārrunas ar amata pretendentiem. Līdz Iekšlietu ministra rakstveida piekrišanas saņemšanai par pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītāju domes sēdē tika apstiprināts Raivo Repšs, pēc tam tiks grozīts darba līgums, apstiprinot par pašvaldības policijas priekšnieku. Jaunais darbinieks savu pienākumu pildīšanu uzsāk 14. februārī.

Atkritumu maisus var iegādāties lētāk

Nīcas novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Clean R”, kas neplānotu atkritumu rašanās gadījumā privātmāju un tūrisma mītņu īpašniekiem piedāvā iegādāties īpašus maisus. Tos nopērkot, tiek veikta samaksa par atkritumu izvešanu un noglabāšanu. Līdz šim Nīcas tūrisma informācijas centrā maisa pārdošanas cena  bija 1,45 eiro. Domes sēdē tika apstiprināts, ka maisi tiks tirgoti par pašizmaksu, kas šobrīd ir 1.02 eiro.

Saskaņo dziļurbuma izbūvi

Jau informēts, ka SIA „Bernātu Dzintariņš” uzsācis priekšdarbus, lai atjaunotu kafejnīcu. Īpašums ir neliels, tādēļ deputāti saskaņoja ūdens ieguves vietas – dziļurbuma – izbūvi īpašumā „Kafejnīca Dzintariņš” tuvu pašvaldības īpašuma „Bernātu stāvlaukums” robežai, slēdzot apgrūtinājuma līgumu.

 

Apstiprina četru zemes gabalu izsoles rezultātus

30. janvārī saskaņā ar Nīcas novada domes 2017.gada 9.janvāra lēmumu Nr.1 notika četru pašvaldībai piederošu lauksaimniecības zemes gabalu mutiska izsole. Uz diviem zemes gabaliem bija tikai viens pretendents, tādēļ nomas maksājums ir 3 % no kadastrālās vērtības: zemes vienībai “Puķuzirnīši” 2017. gadā tas ir EUR 11.07, “Zaļie Zirnīši” – EUR 65.40. Uz pārējiem diviem zemes gabaliem bija vairāki pretendenti, līdz ar to nomas maksa lielāka. Uz zemes gabalu “Lejas Zirnīši” bija 2 pretendenti. Nomas maksa tika nosolīta 12% no kadastrālās vērtības – EUR 82.47. Zemes gabalu “Pļavas Zirnīši” vēlējās nomāt 3 pretendenti. Nomas maksa būs 9 % no kadastrālās vērtības -– EUR 78.75. Nomas tiesības šiem zemes gabaliem ir piešķirtas uz 7 gadiem. Domes sēdē 13. februārī tika apstiprināti izsoles rezultāti.

Izstrādās tehnisko projektu ēdnīcas rekonstrukcijai

Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpas ir izbūvētas pirms 30 gadiem. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta aktu, tās neatbilst prasībām, tādēļ nepieciešams līdz 2018. gada 1. septembrim īstenot ēdnīcas telpu grupas labiekārtošanas projektu. Pirms tam jāveic būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde. Dome atbalstīja līdzekļu piešķiršanu tās īstenošanai.

Jaunieši iepazīstas ar novada domes darbu

Projektu nedēļas ietvaros, kā ik gadu,  Nīcas vidusskolas 9. klases skolēni apmeklē novada domi. Skolēni ieinteresēti uzklausīja Domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa stāstījumu par pašvaldības funkcijām un to īstenošanu, kas tika papildināts ar fotoprezentāciju. Lai varētu veikt skolā uzdotos uzdevumus, viss tika centīgi pierakstīts, kā arī uzdoti jautājumi. Turpinājumā Komunālās pārvaldes vadītāja Aigara Veisa vadībā visi devās ekskursijā pa domes administrācijas kabinetiem, kur darbinieki īsi pastāstīja par savu ikdienas darbu. Jaunieši atzina, ka darbs nav vienkāršs, un viņi uzzinājuši daudz ko jaunu. Foto

Nīcas futbolisti uzsāk cīņu par medaļām

Šajā svētdienā, 19. februārī, plkst. 16.00 Nīcas sporta hallē sāksies izšķirošās spēles – cīņa par medaļām Kurzemes līgā telpu futbolā. “FK Nīca” komandai pretī stāsies “Talsi/FK Laidze”. Visi ir gaidīti atbalstīt savējos! 23. februārī notiks spēle ar Kuldīgas komandu, bet martā – ar ventspilniekiem. Vairāk par sporta aktualitātēm – sporta sadaļā.