Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls – www.latvija.lv

 

Pašvaldības funkcija/pakalpojums Maksa Veidlapa Vairāk informācijas
Visu veidu iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana
-
   
Izziņu izsniegšana


   
       
Dzimšanas reģistrēšana
-
 
vairāk
Laulību reģistrācija
Valsts nodeva -
14.00 EUR
  vairāk
Civilstāvokļu aktu reģistru papildināšana un labošana
4.26 EUR
 
vairāk
Uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņa
71.00 EUR
 
vairāk
Miršanas reģistrācija un informācija par Pērļu kapsētas kapliču
-
 
vairāk
Atkārtota dzimšanas, laulību, miršanas apliecību vai izziņu izsniegšana
1.42 EUR
 
vairāk
Dzīvesvietas deklarēšana
4.27 EUR
   
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
2.50 EUR
   
Pašvaldības dzīvojamo telpu īre/noma      
Komunālie pakalpojumi daudzdzīvokļu mājām      
Atkritumu apsaimniekošana
vairāk


 
Apkārtnes kopšanas organizēšana      
Pašvaldības ceļu uzturēšana     vairāk
Zvejniecības jautājumi      
Atļaujas saņemšana izbraukšanai pludmalē      
Teritorijas labiekārtošanas jautājumi      
Kapsētu uzturēšanas jautājumi      
Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā    
vairākSniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem      
Pieņem būves ekspluatācijā      
Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību un būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā      
Sniedz citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības (izziņas par jaunbūvi, izziņas par būves neesību)      
Nekustamā īpašuma sadalīšana, adresu maiņa      
Pašvaldības zemes nomas jautājumi      
Koku un krūmu izciršanas jautājumi      
Izziņu sagatavošana par īpašuma apgrūtinājumiem, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības realizācijai
2.80 EUR
   
Detālplānojuma izstrādes vadīšana  
vairāk
Teritorijas plānojuma izstrādes vadīšana un uzraudzība      
Topogrāfijas, izpildmērījumu, izpildshēmu, zemes ierīcības projektu un detālplānojumu pieņemšana, pārbaude, saskaņošana      
Informācijas izsniegšana par īpašuma atļauto izmantošanu pēc pagastu teritorijas plānojuma      
Informācijas izsniegšana un uzturēšana par vietējās nozīmes ģeodēziskiem punktiem novadā
Izcenojumi
   
Sociālās palīdzības organizēšana    
vairāk
Novada iedzīvotāju pilnvaru apliecināšana
7.12 EUR


vairāk
Nostiprinājuma lūgumu sagatavošana
11.38 EUR 
Paraksta apliecināšana uz dokumentiem
2.84 EUR


 
Dokumentu kopiju apliecināšana
0.43 EUR/lpp.


 
Darījumu apliecināšana
18.49 EUR


 
Testamentu sagatavošana
18.50 EUR


 
Bērnu tiesību jautājumi (adopcija, uzturlīdzekļi, aprūpes tiesības u.c.)      
Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi    
vairāk
Norēķini par nekustamā īpašuma nodokli (zeme, ēkas, mājoklis)      
Konsultācijas par tūrisma galamērķiem Nīcas novadā un Latvijā    
vairāk
Informācijas ievietošana pašvaldības avīzē, mājas lapā, stendos      
Jautājumi, kas saistīti ar dzīvi novadā      
Jautājumi, kas saistīti ar praktisko dzīvi novadā      
Kopēšana
A4 lapa - 0.07 EUR; 
A3 - 0.14 EUR
 
vairāk
Printēšana
A4 lapa - 0.13 EUR
   
Publiskā interneta pieeja