Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls – www.latvija.lv

 

Darbinieks Pašvaldības funkcija/pakalpojums Maksa Veidlapa Vairāk informācijas

Sekretāre 
Ināra Reķēna
63469049
2.st. 16.kab.


Visu veidu iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana
-
   
Izziņu izsniegšana


   
Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs
Andris Bišofs
634 84550
2.st. 201.kab.
       
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ināra Reķēna
63469049
2.st. 16.kab. un

vadītājas vietniece 
Zenta Auza
63489488
1.st. 6.kab.
Dzimšanas reģistrēšana
-
 
vairāk
Laulību reģistrācija
Valsts nodeva -
14.00 EUR
  vairāk
Civilstāvokļu aktu reģistru papildināšana un labošana
4.26 EUR
 
vairāk
Uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņa
71.00 EUR
 
vairāk
Miršanas reģistrācija un informācija par Pērļu kapsētas kapliču
-
 
vairāk
Atkārtota dzimšanas, laulību, miršanas apliecību vai izziņu izsniegšana
1.42 EUR
 
vairāk
Personāldaļas vadītāja 
Zenta Auza
634 89488
1.st. 6.kab.
Dzīvesvietas deklarēšana
4.27 EUR
   
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
2.50 EUR
   

Komunālās pārvaldes speciāliste 
Līga Roga
634 89486, 27843390
1.st., 7.kab.

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre/noma      
Komunālie pakalpojumi daudzdzīvokļu mājām      

Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis
63489488, 29445200
1. st. 7.kab.

Atkritumu apsaimniekošana
vairāk


 
Apkārtnes kopšanas organizēšana      

Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss
25622860
1.st. 7.kab.

Pašvaldības ceļu uzturēšana     vairāk
Komunālās pārvaldes speciāliste 
Līga Roga
634 89486, 27843390
1.st., 7.kab.
Zvejniecības jautājumi      
Atļaujas saņemšana izbraukšanai pludmalē      
Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis
63489488, 29445200
1. st. 7.kab.
Teritorijas labiekārtošanas jautājumi      
Kapsētu uzturēšanas jautājumi      

Būvinspektors 
Oskars Dejus
634 89482, 26137199
1.st. 3.kab.

Būvvaldes arhitekts 
Uldis Vecvagars
634 89482, 29411691
1.st. 3.kab.
Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā    
vairākSniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem      
Pieņem būves ekspluatācijā      
Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību un būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā      
Sniedz citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības (izziņas par jaunbūvi, izziņas par būves neesību)      
Speciāliste zemes jautājumos
Sandra Pļavniece
634 52251
1.st. 4.kab.
Nekustamā īpašuma sadalīšana, adresu maiņa      
Pašvaldības zemes nomas jautājumi      
Koku un krūmu izciršanas jautājumi      
Izziņu sagatavošana par īpašuma apgrūtinājumiem, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības realizācijai
2.80 EUR
   
Teritorijas plānotāja 
Evita Kalēja
634 52253
1.st. 4.kab.
Detālplānojuma izstrādes vadīšana  
vairāk
Teritorijas plānojuma izstrādes vadīšana un uzraudzība      
Topogrāfijas, izpildmērījumu, izpildshēmu, zemes ierīcības projektu un detālplānojumu pieņemšana, pārbaude, saskaņošana      
Informācijas izsniegšana par īpašuma atļauto izmantošanu pēc pagastu teritorijas plānojuma      
Informācijas izsniegšana un uzturēšana par vietējās nozīmes ģeodēziskiem punktiem novadā    


Sociālais dienests
634 89489

Ambulances ēkā(Skolas iela 5) 2.stāvā 23.kabinets

Sociālās palīdzības organizēšana    
vairāk
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Iveta Jākobsone
634 89499, 25450578
1.st. 4.kab.
pirmdienās pieņem Otaņķos
Novada iedzīvotāju pilnvaru apliecināšana
7.12 EUR


vairāk
Nostiprinājuma lūgumu sagatavošana
11.38 EUR 
Paraksta apliecināšana uz dokumentiem
2.84 EUR


 
Dokumentu kopiju apliecināšana
0.43 EUR/lpp.


 
Darījumu apliecināšana
18.49 EUR


 
Testamentu sagatavošana
18.50 EUR


 
Bērnu tiesību jautājumi (adopcija, uzturlīdzekļi, aprūpes tiesības u.c.)      
Pašvaldības policija
634 89485, 26512661


1.st. 1.kab.
Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi    
vairāk

Grāmatvede 
Daiga Karlsberga
634 89497
2.st. 19.kab.

Otaņķu pagastā -
Ausma Dīķe
63484552
2.st.212.kab.
Norēķini par nekustamā īpašuma nodokli (zeme, ēkas, mājoklis)      
Tūrisma un vides speciāliste
Rebeka Bumbiere
634 89501, +371 29458532
TIC
Konsultācijas par tūrisma galamērķiem Nīcas novadā un Latvijā    
vairāk
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne Kopštāle
634 52256, 29560068
2.st. 14.kab.
Informācijas ievietošana pašvaldības avīzē, mājas lapā, stendos      
Novada domes priekšsēdētajs 
Agris Petermanis
634 89493
2.st. 15.kab.
Jautājumi, kas saistīti ar dzīvi novadā      
Izpilddirektors 
Andrejs Šakals
634 89483, 29159688
2.st. 17.kab.
Jautājumi, kas saistīti ar praktisko dzīvi novadā      
Nīcas bibliotēkas vadītāja
Rita Ābelīte
634 89494
2.st..25.kab.

Otaņķu bibliotēkas vadītāja
Vineta Jušķevica
634 84554
Kopēšana
A4 lapa - 0.07 EUR; 
A3 - 0.14 EUR
 
vairāk
Printēšana
A4 lapa - 0.13 EUR
   
Publiskā interneta pieeja